Räddningsinsatsen vid Mölndalsvägen är avslutad

16 februari, 2024, kl 19:00

Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, har idag kl 19.00 avslutat räddningsinsatsen, enligt lagen om skydd mot olyckor, vid Mölndalsvägen.

Måndag den 12 februari kl 10:06 inkom larm om kraftig brand i en byggnad på Mölndalsvägen. Tidigt fanns uppgifter om att det fanns personer kvar i byggnaden. Några minuter efter räddningstjänstens ankomst inträffade en explosion i byggnaden och kraftig rök spred sig väster ut över delar av Göteborg och räddningsledaren utfärdade ett VMA. Vid ca klockan 19:45 samma dag återkallades VMA.

Målet med insatsen var initialt livräddning och övergick till att begränsa branden att sprida sig mot närliggande byggnader. Begränsningslinjerna som vi har hållit under hela insatsen förblev intakta och med kontroll över att branden inte spred sig till intill liggande byggnader. Den delen av byggnaden som vetter ut mot Mölndalsvägen är inte brandskadad.  

Under arbetet med släckning fick hänsyn tas till rasrisken då byggnadens konstruktion skadades allvarligt vid explosionen. Rasrisken har under hela insatsen begränsat åtkomst för att släcka brand i byggnaden.

Tre av nio takbjälkar har rasat i kupolbyggnaden. På många av de kvarvarande balkarna finns skador och de har dessutom flyttat sig vid explosionen. Natten till torsdag kunde arbetet med att riva och lyfta bort rasade delar utföras med hjälp av mobilkran. Det underlättade för att komma åt glödbränderna. 

Sedan torsdag har räddningsarbetet främst bestått i att bevaka och ta hand om glödhärdar.

Inför beslutet att avsluta räddningsinsatsen har RSG haft avstämningsmöten med berörda aktörer för att säkerställa fortsatt hantering på platsen efter räddningstjänstens insats.

RSG:s bedömning är att kvarvarande glödhärdar är i begränsad omfattning och att verksamhetsutövaren har förmåga för friläggning och vatten­begjutning av kvar­varande glöd. Det kan förekomma glödhärdar i byggmaterialet som tillfälligt blossar upp i samband med arbete i byggnaden. RSG kommer fortsatt att ha avstämningar med verksamhetsutövaren för dialog om nya behov av hantering uppstår.

Den 16 februari kl 10:00

Nattens arbete har bestått i att bevaka och ta hand om glödhärdar. Under dagen fortsätter vi med att säkerställa så att inte glödhärdarna har förvärrats.

Parallellt kommer vi att tillsammans med berörda aktörer planera för att säkerställa fortsatt hantering efter räddningstjänstens insats.

Vi är inne i ett avslutande skede av räddningsinsatsen och förbereder för att andra aktörer kan ta vid.

Under förmiddagen kommer vi att göra olika bedömningar som ligger till grund för om vi kan avsluta den kommunala räddningsinsatsen enligt lag om skydd mot olyckor. De bedömningar vi gör är bland annat hur omfattande glödbränderna är.

Frågor om miljö besvaras av Miljöförvaltningen, Göteborg Stad.

Den 15 februari kl 16:30

Dagens arbete vid brandplatsen på Mölndalsvägen har inriktat sig på att med mobilkran riva och lyfta bort rasade delar, så att vi bättre kan komma åt glödbränderna. Tre av nio takbjälkar har rasat och de övriga är instabila.

Det brinner fortfarande i begränsad omfattning i byggnaden, dels i de högar av taket som har rasat ner och i den delen av taket som står kvar. Det är stora massiva och tunga limträbågar om ca 50 meter som bär upp taket. Många av de kvarvarande balkarna har skador och har dessutom flyttat sig vid explosionen så det är risk för ras på de kvarvarande också.

Vi arbetar också med att hitta bra metoder för att säkra delar av byggnaden så att vi kan få bättre åtkomst att släcka brandhärdarna som flammar upp, Räddningstjänsten kan i nuläget inte bedöma när en utökad sökning av byggnaden kan ske. Under taket på simhallen och i tornet är det förbjudet att vara i på grund av rasrisk.

Vi gör det som är möjligt för att säkra delar av byggnaden så att vi kan komma åt med till exempel drönare. Vi anstränger oss för att hitta lösningar så vi kan komma åt de delar som behöver sökas genom.

Vi har en intensiv och mycket bra samverkan med Polis, NCC och Liseberg.

Den 15 februari kl 10:00
Räddningsinsatsen vid branden på Mölndalsvägen är inne på fjärde dagen. Det har varit en kraftig brand i byggnaden och risken för ras har gjort det svårt att släcka och därför tar det tid.

Det är fortsatt glödbränder i bärande konstruktioner, bland annat i takbågarna som bär upp hallen. Tre av nio bärande balkar har rasat. Det är kraftiga skador på flera av de återstående balkarna med glödbränder i infästningarna.

Under natten har en mobilkran kommit till platsen för att riva och lyfta bort rasade delar, så att vi bättre kan komma åt glödbränderna.

Kranen är till stor hjälp eftersom vi måste plocka ut delar av byggnaden för att komma åt de glödbränder som flammar upp.

Det är fortsatt rasrisk och räddningstjänsten kan inte gå in i alla delar av vattenparken.

Vi jobbar nu för att succesivt släcka de glödbränder som är kvar. Vi har kontroll över att branden inte sprider sig till intill liggande byggnader.

Under dagen fortsätter arbetet med att riva och lyfta ut delar som döljer glödbränderna som flammar upp.

Vi har en fortsatt aktiv insats under dagen. Den delen av byggnaden, som vetter ut mot Mölndalsvägen är inte brandskadad. Byggnaden är frilagd, det vill säga att det är ett till avstånd till den branddrabbade delen, så det råder nu ingen risk för att det sprider sig via byggnadskonstruktionen.

Vårt mål är att dämpa kvarvarande glödbränder så att verksamheterna kan ta över fortsatt arbete.

Den 14 februar kl 16.10

Ytterligare byggnadsdelar har rasat och det finns risk för ytterligare ras i konstruktionerna.

Det uppstår fortfarande mindre glödbränder i konstruktionen i de delar av byggnaden där det råder risk för ras. Där arbetar vi med släckning utifrån med höjdfordon och fortsätter att från säkert läge släcka de bränder som uppstår.

Begränsningslinjerna som vi har hållit under hela insatsen är intakta. Vi har kontroll över att branden inte sprider sig till intill liggande byggnader. Den delen av byggnaden, som vetter ut mot Mölndalsvägen är inte brandskadad. Den byggnaden har nu frilagts, det vill säga att det är ett till avstånd till den branddrabbade delen, så det råder nu låg risk för att det sprider sig via byggnadskonstruktionen.

Vi kommer fortsatt att vara på plats för att arbeta med släckning och bevakning under natten och morgonen. Nytt beslut hur räddningsinsatsen ska fortgå tar vi under morgondagen.

14 februari 09:15

Vid branden på Mölndalsvägen uppstod igår kväll mindre bränder i några delar av lokalen där det är svårt att komma åt

Det brinner i konstruktionen och vi kan inte kan gå in i vissa delar av byggnaden för att släcka då rasrisken är stor. Vi arbetar nu med att, från ett skyddat läge, dämpa de bränder som uppstår.

Efter explosionen som inträffade i måndags har det blivit en försvagning av byggnadens konstruktion, i den kupolen med halvmåneformat tak. Det försvårar för oss att komma åt att släcka och vi kan inte riskera att personal förolyckas eller skadas.

Begränsningslinjerna som räddningstjänsten har hållit under dygnet är intakta. Stora delar av byggnaden, de som vetter ut mot Mölndalsvägen är inte brandskadade.

Vi har kontroll över att branden inte sprider sig till intill liggande byggnader. Vi arbetar med att skydda de delarna som ännu inte är brandskadade samtidigt som vi arbetar med att släcka det bränder som uppstår.

Rasrisken är fortfarande så  stor att det försvårar sökningen av den person som saknas efter branden.

Vi kommer fortsatt att vara på plats för att arbeta med släckning och bevakning och har i nuläget ingen prognos på när branden kan vara släckt.

Den 13 februari 17:45

Räddningstjänsten Storgöteborg är fortfarande kvar på platsen för att bevaka och släcka de mindre glödbränder som uppstår.

Detta arbete utförs under säkra förhållanden då rasrisken är stor och det är svårt att nå alla delar av byggnaden. Under eftermiddagen har två träbalkar rasat på den södra delen av byggnaden. Ingen person har kommit till skada.

Räddningstjänsten kommer att vara kvar för eftersläckningen och bevakning under natten och prognos för arbetet sträcker sig fram till i morgon förmiddag.

Den 13 februari kl 09:00

Det brinner fortfarande på Mölndalsvägen och efter en intensiv och aktiv insats, som fortfarande pågår, har räddningstjänsten fått kontroll över branden. Delar av byggnaden har räddats men själva vattenpalats-delen har stora skador

Det är ingen rökutveckling nu som påverkar omgivningen, dock förekommer fortfarande uppflammande bränder och glödbränder i delar av byggnadskonstruktionen. Dessa delar är väldigt svårtillgängliga då rasrisk föreligger, vilket gör att det varit en komplicerad insats som vi har har bedrivit under hela natten.

Vi når hela tiden framgång men det här tar tid för oss. I byggnaden finns en rasrisk och vi behöver skapa säkra områden för att kunna röra oss i byggnaden och med olika metoder komma åt bränderna.

I vattenlandet är det omfattande skador och vissa delar av konstruktionen har rasat in.

Vi har lyckats stoppa branden och räddat delar av byggnaden så som omklädningsrum, caféer, personalrum, driftutrymmen.

Arbetet tar lång tid då det är svårt att komma åt bränderna. Tillsammans med verksamheten, Liseberg och NCC, kommer vi arbeta för att på ett kontrollerat och säkert sätt skapa tillträde till byggnaden.

Området runt platsen är fortfarande avspärrad på grund av rasrisken. Det gäller området mellan Mölndalsvägen och Mölndalsån och påverkar trafiken i södergående riktning.

Vi räknar med att vara på plats under hela dagen.

Den 12 februari kl 19:00

Det VMA - Viktigt meddelande till allmänheten – som är utfärdades av Räddningstjänsten Storgöteborg i samband med branden på Mölndalsvägen är nu återkallat.

Det är viss rökutveckling från branden men inte i den omfattningen längre att det är motiverat att behålla VMA, men vi råder att fortsätta undvika röken om den upplevs som obehaglig

Det pågår fortfarande aktiv både yttre och inre släckningsarbete och arbete med att begränsa branden från att sprida sig inom byggnaden. Räddningstjänsten bedömer att det inte finns risk för att branden sprider sig i omgivningen.

Det är fortfarande viss avspärrning av området, bland annat Mölndalsvägen förbi brandplatsen.

Det är en konstruktionsbrand som tar tid att släcka. Räddningstjänstens prognos är att släckningsarbetet kommer att pågå under natten och fortsätta under morgondagen