Göteborg Energi, Rya 1

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Göteborg Energi AB är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Göteborg Energi har flera olika anläggningar som producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla. Rya 1 är ett bergrum med cisterner i vilket det lagras eldningsolja.

Lokalisering

Rya 1 är belägen inom Energihamnen i Skarvik.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Inom Rya 1 hanteras gasolja, en lättare eldningsolja (E32, CAS-nummer 68476-34-6). Eldningsolja är en brandfarlig vätska, klass 3, och har en flampunkt >60°C. Den är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Eldningsolja misstänks kunna orsaka cancer. Direkt hudkontakt och inandning av ångor ska undvikas.

Vad kan hända?

Några händelser har identifierats som skulle kunna leda till en allvarlig kemikalieolycka. Dessa skadehändelser är mycket stora utsläpp på några platser i anläggningen och dessa kan då orsaka att produkt hamnar i mark som sprids till grundvatten och recipient. Anläggningen arbetar aktivt med riskreducerande åtgärder och barriärer för att minska risken för uppkomst av, alternativt mildra konsekvenserna av allvarliga olyckor. Detta inkluderar tekniska (fysiska och funktionella) samt organisatoriska och operativa barriärer. Detta kan t.ex. vara överfyllnadslarm, utbildad och erfaren personal, dagliga ronder, underhåll av utrustning m.m.

Om en olycka skulle hända har anläggningen nödlägesberedskap, varnings- och nödsystem samt brandbekämpningsutrustning. Brandlarmen går till Skarviksporten samt till räddningstjänsten. Det finns en gemensam miljöinsatsplan och saneringsutrustning inom hamnen. Nödlägesövningar genomförs tillsammans med hamnen.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:
Göteborg Energi AB
Postadress: Box 53, 401 20 Göteborg
Telefonnummer: 031-62 60 00