Borealis

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Vid Borealis verksamhet i Stenungsund finns en krackeranläggning och en polyetenanläggning samt ett forskningscenter – Innovation Center – där framtidens produkter för bland annat kabelindustrin tas fram. Av råvarorna butan, etan, nafta och propan tillverkar krackeranläggningen eten och propen som levereras till Borealis polyetenanläggning och övriga kemiföretag i Stenungsund. Största delen av etenproduktionen går till polyetenanläggningen, som tillverkar polyetenplast för framför allt kabel- och rörindustrin.

Borealis i Stenungsund ingår i Borealiskoncernen, som är leverantör av lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel.

Lokalisering

Verksamheterna finns på Uddevallavägen (krackeranläggningen) och Industrivägen (polyetenanläggning) i Stenungsund.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering av sker av följande produkter i stor omfattning:


Borealis hanterar stora mängder farliga ämnen. De som kan orsaka de allvarligaste konsekvenserna är Eten, Etan, Propan, Proben och Butan. Borealis hanterar även andra typer av farliga kemikalier men då i mindre mängder.

Vad kan hända?

  • Brand i vätska på marken (pölbrand)
  • Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
  • Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten
  • BLEVE (Boling Liquid Expanding Vapour Explosion); det vill säga en sprängning av en behållare med ett expanderande gasmoln som antänds och ger höga värmelaster som når längre än vid en normal typ av explosion.

När det gäller risker för allmänheten är det framförallt en så kallad BLEVE som kan ha en sådan omfattning att det skulle kunna utgöra en fara för personer direkt utanför fabrikens område. Den utgörs av en eskalering av en pågående jetbrand eller pölbrand i direkt anslutning till en trycksatt behållare innehållande lätta kolväten. För en sådan händelse finns en rad skadebegränsande åtgärder, vilket gör BLEVE till ett mycket osannolikt scenario.

Skulle en olycka trots det inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att anläggningarna är bemannade dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. I Stenungsund har de stora industrierna en specialutbildad industribrandstyrka. Till sin hjälp har de bland annat flera specialutrustade brandbilar, fasta och mobila släcksystem samt länsor och oljeupptagare vid spill i vatten. Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans, kustbevakning, lots och bogserbåtar.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Borealis AB,
444 86 Stenungsund
Tel: 0303-860 00
Fax: 0303-864 49