Explosiv vara

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier m.m.

Vad säger lagen om explosiva varor

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska godkännas av Räddningstjänsten Storgöteborg.

Förvaring av explosiv vara

Förvaring av explosiva varor ska vara utformad för att förebygga och minska konsekvenserna av en olycka samt att hindra tillträde för obehöriga. Detta innebär att kraven på förvaringsutrymmena är många.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok "Förvaring av explosiva varor" finns information om vad som gäller vid förvaring av explosiv vara. Handboken (PDF) finns att läsa på MSB’s hemsida www.msb.se.

Andra tillstånd

Tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar lämnas av Polismyndigheten.