Båthamn i kvällsol

Brandskydd i gästhamnar

För en trevlig och säker semester till sjöss, och framförallt i hamn, har vi lite information till dig som båtägare och för dig som driver eller äger en gästhamn.

För dig som båtägare

Den största risken för brandspridning mellan båtar finns nattetid när det kan dröja innan en brand upptäcks och bekämpas.

Bränder i gästhamnar uppstår framför allt i båtarna. Det är därför främst du som båtägare som kan minska risken för brand och skador genom att ha ett gott brandskydd i båten. Varje båt där man övernattar ska exempelvis ha en brandvarnare.

På en båt finns många brandfarliga ämnen som gasol, diesel och bensin. Din gasolbehållare ska vara fast förankrad och stående. Om det blir läckage eller spill måste du ha god ventilation så att inte gaserna riskerar att antändas. Var därför extra försiktig med:

  • Matlagning
  • Levande ljus
  • Cigaretter
  • Elektrisk utrustning

För dig som äger eller driver hamnen

Ansvaret för brandskyddet ligger på dig som driver eller äger hamnen. Det ska vara en tydlig dokumenterad ansvarsfördelning här emellan.

I hamnen ska det vara en god brandsäkerhet och du som är ansvarig ska enligt lagen om skydd mot olyckor, driva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Detta omfattar rutiner, klar ansvarsfördelning, utbildning av personal, lämplig släckutrustning, information till gäster, rutiner för larmning m.m.

Som ägare bör du säkerställa vad nyttjanderättshavaren har för skyldigheter och informerar tydligt om detta. Allt ska vara dokumenterat.

Tillsyn av brandsäkerheten sker vid behov av räddningstjänsten som kan ställa krav på åtgärder. Räddningstjänsten kan även lämna information eller ge råd om brandskyddet.

Brandsäkerheten ska fungera vid hög beläggning. Därför bör det finnas rutiner för larmning och väckning av dem som befinner sig i sina båtar. Det ska också finnas brandsläckningsutrustning för att hindra brandspridning mellan båtar. Dessutom kanske annan utrustning behövs för att hindra spridning av brand.

Båtarnas placering i gästhamnen

I en gästhamn bör båtarna placeras för att förhindra brandspridning och så att det är möjligt att snabbt flytta dem om det börjar brinna. Båtarna bör placeras så att de kan nås med hamnens släckredskap samt du kan lämna båten utan större svårigheter. Därför bör inte fler än tre båtar i rad förtöjas långsides utanpå varandra.

Då båtar förtöjs med för eller akter mot bryggan eller kaj bör det, för att hindra brandspridning, göras avskiljningar mellan båtarna var fyrtionde meter. En sådan avskiljning bör utgöras av ett fritt utrymme på 4 meter.

Släckutrustning bör finnas om det finns risk för brandspridning mellan båtarna i hamnen. Besättningen bör kunna hantera den själva.

I en hamn där fler än 80 gästande båtar ligger i en sammanhängande del av hamnen bör det finnas fast släckutrustning.

Släckutrustningen placeras väl synlig vid kajen och vid varje brygga samt i anslutning till en reception eller serviceanläggning. Den ska gärna placeras tillsammans med annan utrustning för livräddning eller sjukvård. Fast släckutrustning bör placeras så att den kan användas för alla båtar i gästhamnen. Handbrandsläckare placeras så att alla båtar har högst 50 meter till närmaste släckare.

Brandvakt och rutiner vid brand

Brandvakt bör finnas tillgänglig på natten om inte tillräckligt gott brandskydd kan upprätthållas genom båtarnas placering. Det bör finnas rutiner för dessa tillfällen.

Exempel på tillfälle då brandskyddet inte kan upprätthållas genom båtarnas placering, kan vara vid överbeläggning på grund av hårt väder, särskilda evenemang på orten, tillfällig säsongsbetonad överbeläggning, större regattor etc.

Det bör finnas rutiner som beskriver hur hamnens personal ska agera i händelse av brand för att varna båtarnas besättningar, larma räddningstjänsten, SOS 112, flytta båtar, bekämpa branden och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att begränsa skadorna till följd av branden.

Information till gästerna

Hamnens gäster bör på lämpligt sätt informeras om hamnens brandskydd, var det finns släckredskap och vilka regler som gäller för hantering av till exempel grillar, bränsle, värmare och landströmsanslutning.

Andra åtgärder kan vara att ha färdiga rutiner för att anvisa båtar till lediga platser i närliggande hamnar.

Du som driver en gästhamn kan vidta flera olika åtgärder för att åstadkomma ett gott brandskydd i hamnen. För mer information om brandskyddet i fritidsbåtar hänvisar vi till Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet, försäkringsbolag, båtlivsorganisationer och lokala båtklubbar.