Scandinavian Tank Storage AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Scandinavian Tank Storage AB är ett lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för råolja i bergrum 3 samt bergrum 1, vid Syrhåla i Göteborg. Hanteringen vid terminalerna omfattar huvudsakligen lossning från fartyg, lagring i bergrum 3 och bergrum 1 samt utlastning till fartyg alternativt överpumpning till raffinaderi.

Lokalisering

Bergrummen ligger vid Syrhåla i Göteborg.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

 • Trivialnamn/generisk benämning: Crude oil/råolja 
  Faroklassificering: H224, H319, H350, H336, H373, H304, H411 
  Farliga egenskaper: Extremt brandfarlig vätska och ånga, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka cancer, kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, kan orsaka organskador, kan vara dödligt vid förtäring, giftigt för vattenlevande organismer.
 • Trivialnamn/generisk benämning: Gasol 
  Faroklassificering: H220, H280 
  Farliga egenskaper: Extremt brandfarlig gas, gas under tryck, kan explodera vid uppvärmning.

Vad kan hända?

Riskkällor förknippade med verksamheten är i första hand ofrivilliga utsläpp av gas eller råolja. Riskutredning för terminalen är utförd och störst risk för allvarlig kemikalieolycka är skada på terminal, personal och tredje man är på grund av brand eller explosion som uppkommit efter spill eller utsläpp av brandfarlig vara. Störst risk för allvarlig kemikalieolycka på miljön är till följd av ett utsläpp av råolja till omgivningen. Då råoljan ligger orörd i bergrummet föreligger väldigt låg risk för att utsläpp skall ske utan det är i samband med lastnings-, lossnings- eller överpumpningsoperationer som onormala händelser kan inträffa som kan leda till utsläpp av produkt.

 I händelse av olycka är anläggningen försedd med olika varningssystem. Ett gasutsläpp vid bergrumstopp eller VRU (Vapour Recovery Unit) aktiverar ett gasvarningssystem. Systemet varnar såväl okulärt (lampor som blinkar) som med ljud. Vid utlöst gasvarningssystem informeras allmänheten via trafikskyltar vilka upplyser om korrekt agerande.

Automatisk larmöverföring till Räddningstjänsten sker vid brandlarm. Vid eventuellt utsläpp eller brand spärras aktuellt område av för att förhindra obehöriga tillträde till området.

 Skulle utsläpp ske har företaget vidtagit följande åtgärder för att hantera händelsen:

 • Intern insatsplanering.
 • Extern insatsplanering med räddningstjänst och övningar.
 • Installation av fasta skumsystem inom invallad yta.
 • Brandskyddsutrustning är utplacerad för tidig insats. Brandsläckare finns vid strategiska platser. Handbrandsläckare finns vid VRU (skumanläggning), vid provtagningsutrustning, inertgasgenerator och vid bergrumstoppens pumprum samt i fordon som används under operationer.
 • För omhändertagande av spill finns beredskap dygnet runt med personal och utrustning för sanering av utsläpp till mark och vatten.
 • Absorptionsmedel finns utplacerat vid VRU och bergrumstoppens pumprum samt i fordon som används under operationer.
 • Räddningstjänsten och Kustbevakningen har ytterligare utrustning och beredskap för begränsning och uppsamling av produktutsläpp till havs.
 • Det finns en anslutning till brandvattensystem vid bergrummet för möjlighet till kylning.
 • Skumskåp finns installerat i anslutning till bergrummet
 • Avtal med firma för sanering av eventuella utsläpp.
 • Spillskydd under ventiler och flänsar.
 • Erfaren och utbildad personal.
 • Personal närvarande vid samtliga pumpoperationer.
 • Rutiner, checklistor.
 • Tekniska barriärer i form av tryckövervakning och gasvarningssystem.
 • Regelbundna besiktningar av anläggningen.
 • Ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder för att förhindra att situationen som föranleder utsläpp inträffar.
 • Avtal med Släckmedelcentralen (SMC) för assistans vid större bränder eller olyckor.

Företagets verksamhet omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). LBE föreskriver att nödvändiga åtgärder och försiktighetsmått skall vidtas för att förhindra och begränsa konsekvenser av olyckor. I enlighet med kraven i LBE har företaget genomfört en riskutredning av verksamheten och detta arbete har bland annat resulterat i en beredskapsplan med tillbörliga rutiner och checklistor som utarbetats i samråd med räddningstjänsten. Vid händelse av allvarlig olyckshändelse är företaget skyldigt att kontakta räddningstjänsten samt att i så hög grad som möjligt begränsa följderna av den.

 Räddningstjänsten Storgöteborg är skyldiga att vara förberedda för att kunna hantera olyckor vid anläggningen som omfattas av Sevesolagstiftningen och når anläggningen inom tio minuter samt har möjlighet att kalla in Släckmedelcentralen som har en inställelsetid på två timmar.

Vid en eventuell olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Vid behov kan även personal och resurser inkallas från andra räddningstjänster.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Verksamhetsutövare

Scandinavian Tank Storage AB
Krossvägen
418 78 Göteborg

Adress huvudkontor
Sven Källfeltsgata 201
426 71 Västra Frölunda

Mer information

Terminalchef
Telefon: 031-769 0000
Mobil: 070-512 8013

Scandinavian Tank Storage AB
Sven Källfeltsgata 201
426 71 Västra Frölunda