Scandinavian Tank Storage AB

Säkerhetsrapport/lagstiftning

I Göteborg lagrar och hanterar bolaget råolja i sådan omfattning att verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen av den högre graden. Säkerhetsrapport för verksamheten har lämnats in till berörda myndigheter.

Verksamhetens omfattning/aktiviteter

Scandinavian Tank Storage AB är ett lagringsföretag som erbjuder lagrings- och terminaltjänster för råolja i bergrum 3 samt bergrum 1, vid Syrhåla i Göteborg. Hanteringen vid terminalerna omfattar huvudsakligen lossning från fartyg, lagring i bergrum 3 och bergrum 1 samt utlastning till fartyg alternativt överpumpning till raffinaderi.

Inom verksamheten hanteras följande ämnen

Förteckning över farliga ämnen som hanteras inom ramarna för verksamheten.

Trivialnamn/generisk benämning: Crude oil/råolja Faroklassificering: H224, H319, H350, H336, H373, H304, H411 Farliga egenskaper: Extremt brandfarlig vätska och ånga, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka cancer, kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad, kan orsaka organskador, kan vara dödligt vid förtäring, giftigt för vattenlevande organismer.

Trivialnamn/generisk benämning: Gasol Faroklassificering: H220, H280 Farliga egenskaper: Extremt brandfarlig gas, gas under tryck, kan explodera vid uppvärmning.

Varningssystem i händelse av olycka

I händelse av olycka är anläggningen försedd med olika varningssystem. Ett gasutsläpp vid bergrumstopp eller VRU (Vapour Recovery Unit) aktiverar ett gasvarningssystem. Systemet varnar såväl okulärt (lampor som blinkar) som med ljud. Vid utlöst gasvarningssystem informeras allmänheten via trafikskyltar vilka upplyser om korrekt agerande.

Automatisk larmöverföring till Räddningstjänsten sker vid brandlarm. Vid eventuellt utsläpp eller brand spärras aktuellt område av för att förhindra obehöriga tillträde till området.

Information om tillsyn av myndigheter

Senaste tillsynen enligt Sevesodirektivet utfördes av länsstyrelsen Västra Götaland samt Arbetsmiljöverket 20141104.

Allvarliga olyckshändelser – scenarier

Riskkällor förknippade med verksamheten är i första hand ofrivilliga utsläpp av gas eller råolja. Riskutredning för terminalen är utförd och störst risk för allvarlig kemikalieolycka är skada på terminal, personal och tredje man är på grund av brand eller explosion som uppkommit efter spill eller utsläpp av brandfarlig vara. Störst risk för allvarlig kemikalieolycka på miljön är till följd av ett utsläpp av råolja till omgivningen.

Då råoljan ligger orörd i bergrummet föreligger väldigt låg risk för att utsläpp skall ske utan det är i samband med lastnings-, lossnings- eller överpumpningsoperationer som, vid onormala händelser kan inträffa som kan leda till utsläpp av produkt. I den riskutredning som företaget genomfört för verksamheten är det någon form av extern händelse som leder till brott på ledning eller plötslig felfunktion i tekniska barriärer som kan föranleda att utsläpp uppstår.

Skulle utsläpp ske har företaget vidtagit följande åtgärder för att hantera händelsen:

 • Intern insatsplanering.
 • Extern insatsplanering med räddningstjänst och övningar.
 • Installation av fasta skumsystem inom invallad yta.
 • Brandskyddsutrustning är utplacerad för tidig insats. Brandsläckare finns vid strategiska platser. Handbrandsläckare finns vid VRU (skumanläggning), vid provtagningsutrustning, inertgasgenerator och vid bergrumstoppens pumprum samt i fordon som används under operationer.
 • För omhändertagande av spill finns beredskap dygnet runt med personal och utrustning för sanering av utsläpp till mark och vatten.
 • Absorptionsmedel finns utplacerat vid VRU och bergrumstoppens pumprum samt i fordon som används under operationer.
 • Räddningstjänsten och Kustbevakningen har ytterligare utrustning och beredskap för begränsning och uppsamling av produktutsläpp till havs.
 • Det finns en anslutning till brandvattensystem vid bergrumstoppen för möjlighet till kylning.
 • Skumskåp finns installerat vid bergrumstoppen.
 • Avtal med firma för sanering av eventuella utsläpp.
 • Spillskydd under ventiler och flänsar.
 • Erfaren och utbildad personal.
 • Personal närvarande vid samtliga pumpoperationer.
 • Rutiner, checklistor.
 • Tekniska barriärer i form av tryckövervakning och gasvarningssystem.
 • Regelbundna besiktningar av anläggningen.
 • Ett aktivt arbete med förebyggande åtgärder för att förhindra att situationen som föranleder utsläpp inträffar.
 • Avtal med Släckmedelcentralen för assistans vid större bränder eller olyckor.

Företagets verksamhet omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). LBE föreskriver att nödvändiga åtgärder och försiktighetsmått skall vidtas för att förhindra och begränsa konsekvenser av olyckor. I enlighet med kraven i LBE har företaget genomfört en riskutredning av verksamheten och detta arbete har bland annat resulterat i en beredskapsplan med tillbörliga rutiner och checklistor som utarbetats i samråd med räddningstjänsten. Vid händelse av allvarlig olyckshändelse är företaget skyldigt att kontakta räddningstjänsten samt att i så hög grad som möjligt begränsa följderna av den.

Utdrag ur extern plan för räddningsinsatser

Räddningstjänsten storgöteborg är skyldiga att vara förberedda för att kunna hantera olyckor vid anläggningen som omfattas av Sevesolagstiftningen och når anläggningen inom tio minuter samt har möjlighet att kalla in Släckmedelcentralen som har en inställelsetid på två timmar.

Vid en eventuell olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Vid behov kan även personal och resurser inkallas från andra räddningstjänster.

Vid en eventuell olycka uppmanas allmänheten att följa instruktioner och order från räddningstjänsten.

Vid akut behov av att informera allmänheten vid olyckor, kan räddningstjänsten sända ut ett VMA-Viktigt Meddelande till Allmänheten, och på så sätt snabbt varna människor som kan påverkas av olyckan.

Verksamhetsutövare

Scandinavian Tank Storage AB
Krossvägen
418 78 Göteborg

Adress huvudkontor
Sven Källfeltsgata 201
426 71 Västra Frölunda

Mer information

Terminalchef
Telefon: 031-769 0000
Mobil: 070-512 8013

Scandinavian Tank Storage AB
Sven Källfeltsgata 201
426 71 Västra Frölunda
Hemsida www.scandinaviantankstorage.com