Brandinspektör kontrollerar brandskydd tillsammans  med verksamhetsutövare

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

I Lagen om skydd mot olyckor förtydligas idag ansvaret för den enskilde. I detta ansvar ingår det för alla att ha ett skäligt brandskydd.

Du har ansvar för brandskyddet

Enligt kapitel 2 § 2 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 står det skrivet att ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.  Med andra ord att ägare/nyttjanderättshavare har kunskap om sitt brandskydd, tar sitt ansvar och bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete.

SBA - förhindra att brand uppstår

Systematiskt brandskyddsarbete är det arbete ägaren eller verksamhetsutövaren ska göra för att förhindra att det börjar brinna. Om brand ändå uppstår ska branden minimeras för att ge så små skador som möjligt, eller helst inga alls

Detta kan göras genom att ägare/nyttjanderättshavare bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete genom att t.ex. upprätta en utrymningsstrategi, utbilda personalen och genomföra internkontroll av brandskyddsåtgärderna.

SBA i olika nivåer

Det finns inga krav på särskilda metoder för detta arbete, utan arbetets omfattning och nivå är beroende av hur bl.a. verksamheten, byggnaden och organisationen ser ut. I många fall är huvudsaken att göra klart vem som har ansvar för vad när det gäller brandskyddsarbetet och att beskriva de brandskyddsåtgärder som finns och hur de upprätthålls. De som medverkar i brandskyddsarbetet ska förstå systemet och hitta i det.

Dokumentera brandskyddsarbet

Det systematiska brandskyddsarbetet kräver i många fall att brandskyddet dokumenteras. Dels för att hålla koll på sin egen struktur och kontroller men även för att enkelt kunna redovisa arbetet för andra intressenter och myndigheter.