Arendals kraftverk

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Anläggningen är en reservkraftanläggning för Svenska kraftnät. Dess uppgift är att vid störningar i elsystemet snabbt starta och leverera elkraft. Arendals kraftverk består av ett block med gasturbinaggregat av jetmotortyp där avgaser från jetmotorerna driver generatorer som producerar elkraft. Motorerna drivs av JET A-1 bränsle (fotogen).

Anläggningen ägs av Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, Box 1200, 172 24 Sundbyberg och drivs på entreprenad av Vattenfall Service Nordic AB.

Lokalisering

Arendals kraftverk är lokaliserat på Hisingen i Göteborg. Fastighetsbeteckningen för anläggningen är Arendal 764:392. Området där anläggningen är lokaliserad är ett utpräglat industriområde och inga boende finns i närområdet. Kraftverket är ca 25km väst om Göteborgs centrum (fågelvägen) och ca 1km norr om Göta Älvs utlopp.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av petroleumprodukter (brandfarlig vätska) i stor omfattning.

Vad kan hända?

Hantering av brandfarlig produkt medför en ökad risk för t.ex. brand. Risken för eventuell cisternbrand eller läckage från verksamheten bedöms dock som liten. Det finns flera skyddssystem som förhindrar att det kan hända till exempel genom automatiska släckningssystem och invallning av cisterner. För att förebygga och begränsa följderna av en kemikalieolycka för människa och miljö ronderas anläggningen regelbundet. Det finns ett varningssystem installerat som larmar beredskapsvakt om läckage uppstår samt instruktioner för hantering av nödläge.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Verksamhetsutövare: Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

Samordningsansvar: Vattenfall Services Nordic AB

Anläggning: Arendals kraftverk, Oljevägen, 418 78 Göteborg

Vill du veta mer – kontakta:

Avdelningschef Anders Moberg

Telefon: 0303-66 177.  073-866 4765

E-post: anders2.moberg@vattenfall.com