Swerock AB

Information till allmänheten gällande risker vid Kålleredstäkten. Bergtäkten är belägen på fastigheter Backen 5:1 och Backen 2:57 i Kållered, Mölndals kommun öster om E6/E20 mellan Sagsjön och Livered.

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, knackning, krossning, sortering, återvinnning av entreprenad berg och rena jord och schaktmassor.

Kemikalier och risker

Kemikalierna som används i täkten är drivmedel, oljor och gas. Kemikaliesammanställning finns att tillgå på förrådet.
Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.

Hur varnas du och vad skall du göra

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget.

Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA),
Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) avseende åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån.

Information och kontaktuppgifter

Swerock AB
Sagsjövägen 2, 428 81 Kållered
Platschef, tfn 072-533 37 20.
Sprängarbetsledare, tfn 070-886 76 71