Linde Gas AB

Linde Gas anläggning ligger på Oljevägen 101, 41878 Göteborg. Här tillverkas acetylen genom att kalciumkarbid blandas med vatten. Kalciumkarbid levereras i stålkuber från Nordic Carbide. Acetylen avges som gas och kalkslurry bildas som biprodukt. Gasen renas med svavelsyra och natronlut varefter den fylls på gasflaskor. Förbrukad svavelsyra hämtas av Sakab AB och kalkslurryn säljs vidare. Gasolen och Thermolen levereras i tankbil från Preem till Linde och överförs till lagertank som sedan fylls på gasolflaskor.

 abriken drivs i 2 skift: måndag till fredag mellan klockan 6.00 till 22.15. Verksamheten är en anläggning på högre kravnivån enligt Sevesolagen och har därmed skyldighet att förebygga och hantera och begränsa följderna av en allvarlig olycka. En säkerhetsrapport finns inlämnad den 7 maj 2020.

Risker vid hantering

I verksamheten hanterar företaget:

Ämnesförteckning

Brandfarliga ämnen / Användningsområde

 1. Aceton/Fyllningsmaterial/råvara i flaskor.
 2. Acetylen/Produkt.
 3. Gasol (propan)/Produkt samt bränsle.
 4. Thermolen/Produkt.
 5. Svavelsyra 90 %/Rening av acetylen.
 6. Natriumhydroxid 45 %/Rening av acetylen.
 7. Kalciumkarbid/Råvara för acetylenframställning.
 8. Dieselolja/Truckbränsle.

Ej brandfarliga ämnen/Användningsområde

 1. Monopropylenglykol/Kylning av flaskor.
 2. Nitrogen/Trycksättning.

Acetylen, gasol och thermolen är brandfarliga. Det innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa.En brand kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Om branden sker där acetylen, gasol och thermolen hanteras kan det resultera i en explosion.Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta.

Förebyggande åtgärder

Anläggningen är i drift måndag till fredag klockan 06.00 till 22.15 och övervakas ständigt av kunnig personal.

Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning.

All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet i enlighet med kommunens plan för räddningsinsatser.

Det finns två närliggande företag i närheten Cryo AB och Supplie Partner. Allmänheten vistas inte inom området och ingen känslig bebyggelse finns i närheten.

Åtgärder för allmänheten vid olycka

Allmänheten larmas via VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.

Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under ca två minuter. Varningen kan gälla t.ex. gasutsläpp.

Signalen betyder: Viktigt meddelande till allmänheten - lyssna på radion.

Då ska du:

 • Gå inomhus.
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4.
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
 • Inte gå ut förrän du hör signalen Faran över.

Efter ett varningsmeddelande i radio och TV, kommer information från räddningsledaren. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger.

På SVT-text sid 599 finns också information. Undvik att använda telefon och mobiltelefon.

Faran över: Signalen känns igen genom en lång sammanhängande signal.

Kontaktinformation

Linde Gas AB
Oljevägen 101, 41878 Göteborg

Telefon: 031-54 69 98

Organisationsnummer: 556069-8119

Webbadress: www.linde-gas.se