Linde Gas AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

På Linde Gas tillverkas acetylen genom att kalciumkarbid blandas med vatten. Kalciumkarbid levereras i stålkuber från Nordic Carbide. Acetylen avges som gas och kalkslurry bildas som biprodukt. Gasen renas med svavelsyra och natronlut varefter den fylls på gasflaskor. Förbrukad svavelsyra hämtas av Sakab AB och kalkslurryn säljs vidare. Gasolen och Thermolen levereras i tankbil från Preem till Linde och överförs till lagertank som sedan fylls på gasolflaskor.

Lokalisering

Linde Gas anläggning ligger på Oljevägen 101, 41878 Göteborg.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Brandfarliga ämnen:

  • Aceton/Fyllningsmaterial/råvara i flaskor.
  • Acetylen/Produkt.
  • Gasol (propan)/Produkt samt bränsle.
  • Thermolen/Produkt.
  • Svavelsyra 90 %/Rening av acetylen.
  • Natriumhydroxid 45 %/Rening av acetylen.
  • Kalciumkarbid/Råvara för acetylenframställning.
  • Dieselolja/Truckbränsle.

Ej brandfarliga ämnen:

  • Monopropylenglykol/Kylning av flaskor.
  • Nitrogen/Trycksättning.

Vad kan hända?

Acetylen, gasol och thermolen är brandfarliga. Det innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. En brand kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Om branden sker där acetylen, gasol och thermolen hanteras kan det resultera i en explosion. Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta.

Anläggningen övervakas ständigt av kunnig personal. Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning.

All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs regelbundet i enlighet med kommunens plan för räddningsinsatser.

Allmänheten vistas inte inom området och ingen känslig bebyggelse finns i närheten.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Linde Gas AB
Oljevägen 101, 41878 Göteborg
Telefon: 031-54 69 98
Organisationsnummer: 556069-8119
Webbadress: www.linde-gas.se