Föreståndare

Om du har tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska du i enlighet med 9 § LBE utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare för brandfarlig vara ska anmälas till Räddningstjänsten Storgöteborg.

Anmälningsblanketten för föreståndare finner du här (PDF)

Föreståndarens ansvar och arbetsuppgift

En föreståndares uppgift är att verka för att verksamheten följer de krav som ställs enligt lagen samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Tillståndshavaren ska ge föreståndaren de befogenheterna och möjligheterna i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Den som driver verksamheten ska se till att föreståndaren får den kunskap som behövs. Ett dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att de har accepterat föreståndarskapet, ska kunna presenteras senast vid en avsyning. Det kan till exempel vara kopia på avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.

I föreståndarens arbete ingår även att ha ett ansvar för säkerhetsarbetet eller att säkerhetsarbetet fungerar inom den organisation som föreståndaren verkar i.

Föreståndare ska ha kunskap om hur anläggningen fungerar och ansvara för att den sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera övrig personal om de risker som finns och hur de ska hanteras.

Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera den brandfarliga varan vid stängningsdags och vad de ska göra om de känner gaslukt, ser ett läckage eller upptäcker ett spill.