Tillfällig övernattning

Detta formulär skickas till Räddningstjänsten som en information om tillfällig övernattning, för att förbättra förutsättningarna för en räddningsinsats.


Det innebär inte att övernattningslokalen därmed automatiskt är godkänd ur brandsynpunkt. Gäller ditt ärende temporära boenden för flyktingar ber vi er maila: forebyggande@rsgbg.se 

Information angående behandling av personuppgifter:

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att räddningstjänsten ska kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade, för annan fysisk person samt i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse avseende planering av räddningsinsats enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000–0752 med adress Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida:http://www.rsgbg.se/om-oss/dataskyddsforordningen/

 

Tillfällig övernattning

Finns automatlarm kopplat till Räddningstjänsten?