Hantera gasol

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga gaser. Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans klass anges då detta är kopplat till vilka mängder du får lov att hantera och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

Gasol är ett brandfarligt och explosivt ämne som måste installeras och hanteras på ett säkert sätt.

Vad säger lagen om gasol

Att förvara och hantera gasol på allmän plats är förknippat med risker. Eftersom allmänheten inte förväntas ha kunskap om riskerna med gasol ställer man höga krav på den som ansvarar för hanteringen. I de flesta fall krävs det tillstånd för att hantera gasol.

Hantering av gasol ska alltid ske enligt gällande lagar och föreskrifter samt de villkor som anges i tillståndet. Dessutom ska hanteringen ske av personer som har kunskap och är väl förtrogna med riskerna och gällande lagstiftning inom området.

Om du har tillstånd för hantering av brandfarlig vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska anmälas till Räddningstjänsten Storgöteborg.

När behövs tillstånd?

Läs här om vad som gäller för föreståndare för brandfarlig vara

Förvaring av gasol

Grundregeln är att förvaringen ska ske med betryggande säkerhet. Gasflaskor ska placeras stående och stadigt uppställda. Flaskorna ska också placeras så att de är skyddade från obehöriga och mot yttre påverkan, exempelvis påkörning.

Utomhus

Om gasolflaskor placeras utomhus gäller minst tre meter från tält, brännbar byggnad eller öppning i obrännbar byggnad. Det förutsätter också minst tre meter till exempelvis fönster och golvbrunnar. Om gasolflaskan förvaras utomhus, men närmare än tre meter till byggnad eller tält kan gasolflaskan skyddas av plåtskåp som är väl ventilerat både uppe och nere

Inomhus

Gasolen kan förvaras inomhus under förutsättning att den förvaras i särskilt utrymme avskilt i lägst brandteknisk klass EI 30. Utrymmet ska även vara väl ventilerat direkt till det fria.

I hemmet och på fritiden finns följande vägledning från MSB (PDF

Tekniska installationer

Gasolslangen får inte vara längre än en och en halv meter, då måste ett gasolrör användas. Tänk på att endast SIS-godkända slangar och rör får användas. En gasolslang bör bytas vartannat år

Följ tillverkarens anvisningar angående avstånd till brännbar inredning. Om det inte finns några anvisningar ska avståndet mellan gasolbrännaren och brännbar inredning inte understiga en meter i höjdled och 0,5 meteri sidled. Tänk även på att inte förvara elektrisk utrustning inom två meter från gasolflaskan.