Tillsyn enligt LSO

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad/anläggning och den som bedriver verksamhet det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Skäligt brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete

Ett skäligt brandskydd innebär bland annat att ett systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas, se Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3).
Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att ha ordning och reda i sitt brandskydd, såväl det byggnadstekniska som det organisatoriska. Arbetet ska dokumenteras och bör bedrivas för alla byggnader och anläggningar, dock i varierande omfattning.
Vid en tillsyn ska det systematiska brandskyddsarbetet kunna beskrivas.
För mer information kring systematiskt brandskyddsarbete, klicka här.

Skriftlig redogörelse

För mer information om skriftlig redogörelse - klicka här

Tillsynsbesök

Ett tillsynsärende startar alltid på RSG:s initiativ. RSG planerar årligen för vilka tillsyner som ska genomföras. De allra flesta tillsynsbesök bokas i förväg av en tillsynsförrättare, men om en akut situation har uppstått kan RSG även komma oanmäld alla tider på dygnet.

Vilka ska vara med vid tillsynsbesöket?

Från RSG kommer det oftast en tillsynsförrättare, ibland fler. Ägare och nyttjanderättshavare, eller behörig representant för dessa, ska vara med vid tillsynsbesöket och ibland kan det vara lämpligt att ytterligare berörda personer deltar, exempelvis brandskyddsansvarig eller liknande.

Hur går ett tillsynsbesök till?

Tillsynsbesöket innebär en kontroll av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete och det byggnadstekniska brandskyddet. Tillsynsbesöket inleds med ett samtal om både fastigheten och verksamheten, vi tittar även på viktig dokumentation som rör brandsäkerheten. Du får berätta om ert systematiska brandskyddsarbete. Därefter går vi tillsammans en runda i lokalerna för att titta på det byggnadstekniska brandskyddet. De som närvarar vid tillsynsbesöket bör vara väl förberedda och kunna redovisa de dokument/handlingar som RSG efterfrågar.

Tillsynsbesöket avslutas med en gemensam rundvandring och stickprovskontroll på hur brandskyddet ser ut i verkligheten.
Efter att ha granskat all relevant information gör tillsynsförrättaren en bedömning om brandskyddet är skäligt eller om några åtgärder behöver vidtas. RSG:s bedömning redogörs för i en tjänsteanteckning som skickas till berörda. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare har möjlighet att komma med synpunkter på tjänsteanteckningen. Därefter fattar RSG sitt beslut och skickar det till parterna. Beslutet är en juridisk handling som går att överklaga.

Här kan du ladda ner en folder som innehåller information om hur tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor går till. Den kan vara till hjälp för att förstå tillsynsprocessen och göra förberedelser inför vårt tillsynsbesök.


Kostnad för tillsyn LSO

För genomförd tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) utgår ersättning enligt taxa. RSG:s taxa för tillsyn är baserad på ärendetyper. Ärendetyperna för tillsyn enligt LSO bygger i stort på typ av verksamhet enligt Boverkets verksamhetsklasser. Se bifogad pdf för gällande taxa.

Taxatabell för tillsyn enligt LSO 2024.pdf

Vad betalar jag för?

Kostnaden för tillsynen baseras på den sammanlagda genomsnittliga tiden RSG:s handläggare använder i tillsynsärendet. Du som verksamhetsutövare/fastighetsägare är delaktig i samband med tillsynsbesöket, men en stor del av arbetet med tillsynsärendet sker efter tillsynsbesöket, och består till exempel av utredning, dokumentation, kontakt med olika parter och samråd med sakkunniga och andra myndigheter.

Ett tillsynsärende innefattar flera moment som kan delas in enligt nedan:

  • Förberedelser
    Administration, kontroll av uppgifter, utskick av kallelse, inläsning historik och bygglov.
  • Tillsynsbesök
    Genomsnittlig tid för resa samt tillsynsbesök.
  • Efterarbete
    Utredning, dokumentering, samråd med andra myndigheter, kommunicering med verksamhet/fastighetsägare, upprättande och underrättande av beslut, arkivering och administration.