Göteborgs FyrverkeriFabrik

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

På Göteborgs FyrverkeriFabrik lagerhålls färdiga fyrverkeriprodukter för evenemangsfyrverkerier, specialeffekter och grossistförsäljning. Inom anläggningen i Billdal sker en del förberedelsearbete och montering, och ibland sker extra provskjutningar inför kommande evenemang för ökad säkerhet.

Lokalisering

Göteborgs FyrverkeriFabrik ligger på C R Hanssons väg i Billdal, inom avgränsat område utformat för verksamheten.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande fyrverkerier och relaterade explosivvaror i stor omfattning:

  • Riskgrupp 1.1 med fara för massdetonation, brand, tryckvåg, splitter och kaststycken
  • Riskgrupp 1.3 med fara för brand, tryckvåg, splitter och kaststycken
  • Riskgrupp 1.4 med fara för brand, splitter och kaststycken

Vad kan hända?

Många av varorna på anläggningen är explosiva eller brandfarliga. Det innebär att den allvarligaste risken på anläggningen är oavsiktlig antändning. Det kan uppstå på grund av brandspridning utifrån, maskinella/elektriska olyckor vid anläggningen eller felaktig hantering på grund av den mänskliga faktorn.

Om en okontrollerad brand skulle bryta ut inom anläggningen skulle brandförloppet sannolikt bli våldsamt och både synas och höras på avstånd. Lagerlokalerna är dock skilda från både varandra och från allmänheten för att begränsa spridningen, och den mest sannolika risken utanför fastigheten vore att människor drabbas av rökspridning. De varor som lagras skulle inte bidra till några extra farliga ämnen i röken, men all brandrök är hälsovådlig.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Hemsida: www.fyrverkerifabriken.se 

Tel.nr: 031-48 74 00