Tillsyn enligt LBE

Skyldigheter för personer som hanterar/lagrar brandfarlig/explosiv vara

Hanterar man brandfarliga eller explosiva varor av viss typ och/eller i vissa mängder är man skyldig att söka tillstånd. Om en verksamhet är tillståndspliktig kan du se här. Alla som hanterar brandfarliga och explosiva varor är skyldiga att följa det regelverk som finns på området genom lag, förordning och föreskrifter, oavsett om man är tillståndspliktig. Då RSG är tillståndsmyndighet enligt LBE ansvarar RSG även för att tillsyna lagefterlevnaden.

Tillsynsbesök

I huvudsak tillsynas bara tillståndspliktig verksamhet. RSG:s övergripande målsättning är att göra en tillsyn på alla verksamheter som är tillståndspliktiga i mitten av tillståndsintervallet, vilket är sex år för brandfarlig vara och tre år för explosiv vara. Kontroll görs att hantering sker på ett betryggande sätt i enlighet med lagstiftningen. RSG säkerställer även att hanteringen sker i enlighet med tillståndet och att villkor i tillståndet efterlevs. Omfattningen av kontrollen varierar beroende på verksamhetstyp. Vanliga punkter att kontrollera är att verksamheten har utrett sina risker, att det finns rutiner för spill, läckage, brand samt för övergripande hantering, kontrollrapporter för cisterner eller anordningar under tryck, skyltning med mera. För explosiva varor ligger ett stort fokus även på att hantering sker på rätt sätt så att inte obehöriga kan komma över varorna.

Efter att ha granskat all relevant information gör tillsynsförrättaren en bedömning om tillämpliga regler efterlevs eller om några åtgärder behöver vidtas. RSG:s bedömning redogörs för i en tjänsteanteckning som skickas till berörda. Verksamhetsutövaren har möjlighet att komma med synpunkter på tjänsteanteckningen. Därefter fattar RSG sitt beslut och skickar det till berörd part. Beslutet är en juridisk handling som går att överklaga.

Kostnader

För genomförd tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utgår ersättning enligt taxa. RSG:s taxa för tillsyn är baserad på ärendetyper. Ärendetyperna för tillsyn enligt LBE baseras på hanteringens omfattning och komplexitet. Se bifogad pdf för gällande taxa.

Taxatabell för tillsyn enligt LBE 2024.pdf