Austin Sverige AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

Verksamheten vid Austin Sverige AB består av lagring och försäljning av sprängämnen som används för civilt bruk. Verksamheten i Gråbo omfattar endast lagring.

Lokalisering

Verksamheten bedrivs på fastigheten Lerum-Hjällnäs 36:1 i Gråbo.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen (sprängämnen och sprängkapslar).

Vad kan hända?

De sprängämnen som hanteras vid Austin Sveriges anläggning vid Lerum-Hjällnäs är explosiva. Det medför att hanteringen är förenad med vissa risker. Den största risken är brand. Skulle en sådan uppstå i eller utanför anläggningen finns risk för explosion. För att minimera risken för explosion förvaras sprängämnen och sprängkapslar i separata förråd, vilken innebär att de inte kan detonera av sig själva. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand förrådsområdet som drabbas.

I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information om verksamheten så kontakta:

Austin Sverige AB
Kulvägen 5H
703 69 Örebro

Josefine Petterson e-post: josefine.pettersson@austinpowder.se tel: 070-518 19 80