Vad är anlagd brand

Anlagd brand är ett samhällsproblem som skapar psykisk, fysisk och ekonomisk otrygghet. Bränder i skolmiljö är inte bara en fråga om brand i en speciell byggnadstyp. Det handlar också om att barn och ungdomar av olika anledningar anlägger bränder i skolmiljön.

Det behövs tekniska åtgärder för att förhindra uppkomst och spridning av brand, samtidigt behövs åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar anlägger bränder.

Det handlar om att arbeta för att alla elever ska känns sig trygga och trivas i skolan, genom att förebygga kränkningar, misstrivsel och ohälsa samt genom att ge elever i svårigheter det stöd de behöver, oavsett om det handlar om inlärning, hälsa eller sociala problem. Ett bra brandskydd omfattar inte bara brandskyddstekniska frågor, utan även underhåll, vuxennärvaro och elevvård.

Ta tecken på anlagda bränder, lek med eld eller skadegörelse på allvar. Forskning visar att normer och attityder kopplat till anlagda bränder och eldande kan vara skyddande. Om det finns en tydlig nolltolerans bland skolpersonal, elever och föräldrar så minskar förekomsten av upprepade anlagda bränder på skolan.

Brandforsk

Under fem år har forskare från universitet och högskolor i Sverige forskat på anlagda skolbränder. Forskningen samlar på ett unikt sätt kunskap och erfarenheter kring problemet både utifrån beteendevetenskap och brandskyddsteknik. Samlingsnamnet är Brandforsk, anlagd brand och en rad intressanta forskningsresultat har publicerats. Läs gärna mer här.

Anlagda skolbränder är ett svårlöst samhällsproblem som har flera olika orsaker. En jämförande studie mellan kommuner visar att det är en kombination av insatser som leder till att skolbränder minskar i större kommuner. Insatserna är samverkan mellan förvaltningar/myndigheter och sekundära sociala insatser särskilt riktade mot brandutsatta skolor i kombination med antingen kameraövervakning eller rondering.

Brandforsk ger en rad rekommendationer gällande olika typer av insatser. Insatserna delas in i kategorierna strukturellt, socialt och situationellt förebyggande arbete.

Strukturellt arbete mot anlagda skolbränder innebär att förståelsen om anlagda bränder måste sättas in i ett större sammanhang och omfatta ett bredare arbete med trygghet och säkerhet. Förebyggande brandskydd måste med andra ord ses i relation att förbättra människors levnadsförhållanden och ökad samverkan mellan samhällsaktörer. I områden som präglas av social oro är det framgångsrikt med ett långsiktigt förtroendebyggande vilket förebygger risken för att anlagd brand används som en konflikthanteringsstrategi.

Situationellt förebyggande avser att minska antalet bränder genom att påverka den fysiska skolmiljön. Det ska bli svårare och riskablare att begå brott och svårare att bortförklara.

Socialt förebyggande riktas till människor och avser att minska personers benägenhet att anlägga bränder genom att påverka och utveckla önskvärda attityder, kunskaper och beteenden. Läs mer på Brandskyddsföreningens hemsida