Kullagärde Bergtäkt

Verksamheten som bedrivs omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beskrivning av verksamhet

I täkten har påbörjats förberedande arbeten såsom avbaning, anläggande av vägar mm. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering.

Lokalisering

Täkten ligger ca 1 km norr om Sjögärde golfbana, ca 9 km från Frillesås samhälle och ca 3 km norr om Frillesås kyrka.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulk­emulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen.

Vad kan hända?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. 

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen i Hallands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen i Hallands län på telefon 010-224 30 00 eller  e-post: halland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Verksamhetsutövare: Släryd Grus & Entreprenad AB

Kontaktperson: Magnus Sundqvist, Site Manager

Telefon: 070-589 8279

E-post: magnus.sundqvist@ncc.se