Kosan Gas Sverige AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Kosan Gas gasoldepå i Skarvik ligger inne i Skarvikshamnen och området arrenderas av Göteborg hamn. Propan och Butan mellanlagras på anläggningen för vidare transport med tankbil och järnvägstankvagn. Det går att lasta dygnets alla timmar, men det mesta arbetet sker på dagtid.

Lokalisering

Gasoldepån i Skarvik är belägen i Skarvikshamnen som är en del av Energihamnen.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering av gasol sker i stor omfattning.
Gasol är:

 • En brandfarlig och färglös gas
 • Tyngre än luft och kan därför ibland samlas i lågt liggande områden
 • Gasol luktar illa (svavelliknande doft pga ett tillsatt luktmedel)
 • Utsläpp av gasolvätska bildar ett kallt vitt moln vid läckage.

Vad kan hända?

Uppstår läckage av gasolvätska kan följande ske:

 • Ett läckande vitt gasmoln kan ge köldskador
 • Ett antänt gasmoln kan ge skador pga brand och värme

Åtgärder vid tillbud eller olycka:

 • Larma Räddningstjänsten ring 112
 • Kör eller rör dig inte in i vitt gasmoln
 • Utrym området, om möjligt tvärs mot vindriktningen
 • Följ instruktioner från Räddningstjänsten

 Riskscenarier för allmänheten:

 • Gasmolnsexplosion
 • Kärlsprängning BLEVE, det vill säga en kärlsprängning med ett expanderande gasmoln som antänds och ger höga värmelaster som når längre än vid en normal typ av explosion, (BLEVE = Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)
 • Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten

När det gäller risker för allmänheten är det en så kallad BLEVE som kan ha en sådan omfattning att det skulle kunna utgöra en fara för personer direkt utanför depåns område. En BLEVE utgörs av en eskalering av en pågående jetbrand eller pölbrand i direkt anslutning till en trycksatt behållare innehållande lätta kolväten, t.ex. propan eller butan. För en sådan händelse finns en rad skadebegränsande åtgärder, vilket gör BLEVE till ett scenario som har en mycket låg sannolikhet.

Kosan Gas ambition är att ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet och att inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom. Verksamheten omfattas även av stränga lagkrav inom områdena säkerhet, skydd, miljö och arbetsmiljö.

Skulle en olycka trots allt inträffa finns både utrustning och resurser för att upptäcka och hantera situationen. Utöver att depåpersonal och hamnpersonal har jour dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. Depån har en intern plan för räddningsinsats. Kosan gas har även ronderande väktare utanför kontorstid.
Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet såsom kommunal räddningstjänst, polis och ambulans. Speciellt har Kemenheten vid Södra Bohusläns Räddningstjänst specialkunskaper för insatser mot gasolanläggningar.

Räddningstjänsten Storgöteborg har ett kontinuerligt samarbete med företaget för både det förebyggande och operativa arbetet. Räddningstjänsten utövar tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) på verksamheterna utifrån en upprättad tillsynsplan. Det finns rutiner för hur räddningsinsatser ska ledas och genomföras. Om det behövs vid långvariga eller mer omfattande olyckor kan personal och resurser från andra myndigheter och räddningstjänster nyttjas. Vid en olycka samverkar räddningstjänsten med personal från den drabbade verksamheten och med andra myndigheter såsom polis, kustbevakning, sjukvård m.fl.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om det inträffar en allvarlig olycka kan allmänheten informeras genom oljehamnens larmanordning i form av tyfon. Tyfonen startas från oljehamnen och varnar personal inom hamnen och närboende. Larmet testas 4 gånger per år av Göteborgs hamns personal. Inträffar en stor olycka i oljehamnen ljuder en intermittent signal.

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Kosan Gas Sverige AB
P.O Box 142 64
400 20 GÖTEBORG

Besöksadress:
Backa Bergögata 14
422 46 Hisings Backa

T. 031-65 52 00
E. mail@kosangas.se
www.kosangas.se