Bild för länk -

Våra kärnvärden

Att arbeta på Räddningstjänsten innebär att identifiera sig med att arbeta för att skapa trygghet och säkerhet i samhället. Det kan innebära att släcka bränder, men det innebär också att finnas nära invånarna och vara en bra representant för det samhälle vi har idag. Klarar vi det så skapar vi trygghet och möts av förtroende.

Framgång är inte bara en lyckad räddningsinsats, utan framför allt att se till att det händer färre olyckor genom ett framgångsrikt förebyggande arbete. Liksom alltid ska vi ge en snabb, profesionell och medkännande hjälp när nöd uppstår.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden, trygghet, säkerhet och omtanke sätter riktningen och ramen för de attityder och beteenden vi vill ha i vår organisation, för att nå vår vision och därmed vara framgångsrika i vårt uppdrag. De ska också användas som en kompass för hur vi vill ha det tillsammans i vår arbetsvardag. 

Trygghet

En av våra främsta uppgifter är att skapa trygghet i samhället. Varje individ ska känna sig trygg under dygnets alla timmar, i sitt hem, på arbetet och sin fritid. Den tryggheten byggs genom vetskapen om att vi alltid finns redo både för att utbilda och förebygga att olycka uppstår, men även finns där om olyckan är framme. Samma sak gäller såklart inom vår egen organisation, alla ska känna sig trygga på jobbet. Vi visar öppenhet, tillgänglighet och finns nära medborgaren och våra kollegor.

Säkerhet

Vårt arbete innebär att upprätthålla en hög grad av säkerhet i alla led. Det gäller våra metoder, arbetssätt, processer, utrustning och redskap samt hur vi tar hand om oss själva och varandra för att kunna prestera och utföra vårt arbete på att hållbart och säkert sätt för oss själva, våra kollegor och samhällets medborgare.  

Omtanke

Vi gör vårt arbete med omtanke och visar empati och respekt gentemot dem vi möter. Vi tror på allas lika värde och alla ges samma bemötande oavsett kön,könsöverskridande identitet eller uttryck,etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi visar även omtanke om vår planet och vårt samhälle, är sparsamma med våra gemensamma resurser och skattemedel.

Vi har tre arbetsuppgifter

Våra kärnvärden riktas både utåt, till dem vi är till för, men också inåt, gentemot medarbetare och kollegor. För oss är det viktigt att man inte "bara" utför det man är anställd till att göra - t ex genomföra tillsyner, insatser, jobba förebyggande eller stötta kärnvärksamheten - sanningen är den att alla på Räddningstjänsten Storgöteborg har ytterligare två arbetsuppgifter:

Den andra arbetsuppgiften innebär att genomföra ditt arbete på ett sätt och med en inställning, så att du underlättar för dina kollegor att utföra sitt arbete framgångsrikt. Det kan vara allt från att dela med sig av rätt information i rätt tid, till att ge ett uppmuntrande ord.

Den tredje arbetsuppgiften handlar om att ta hand om sig själv, att vårda sin fysiska och psykiska hälsa, så att man håller över tid. 

Sammanfattningsvis: För att lyckas med vårt uppdrag ska vi:

1. Göra ett bra jobb

2. Genomföra ditt arbete på ett sätt och med en inställning, så att man underlättar för sina kollegor att utföra sitt arbete framgångsrikt.

3. Ta hand om oss själva och varandra så att vi kan göra ett bra jobb även imorgon