Brandfarliga och pyrotekniska varor

Gasol används ofta i serveringar och vid matförsäljning. På grund av brand- och explosionsrisken kräver gasolhantering speciell aktsamhet och är normalt sett tillståndspliktig.

Undantag från tillståndskravet finns vid publika arrangemang t ex: mässor, festivaler marknader eller dylikt. Då gäller tillståndsplikt om du hanterar mer än 2 liter inomhus och mer än 60 liter utomhus, inom evenemangsområdet. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten. Här kan du läsa mer om tillstånd för brandfarlig vara

Användaren vid förbrukningsstället ska utse och anmäla en föreståndare för gasolen. Denna person är tillsammans med ägaren ansvarig för att hanteringen samt förvaringen sker enligt föreskrivna regler för brandfarlig och explosiv vara.

I varje tält/bod med hantering av brandfarlig vara (t.ex. gasol) skall handbrandsläckare av typ pulver (minst 6 kg) finnas i nära anslutning till hanteringen.

Mer information om hur du förvarar och hanterar din gasol på ett säkert sätt under evenemanget kan du läsa om i vår folder Hantering av gasol (PDF).

Mer information om Brandfarliga och explosiva varor.

Pyrotekniska varor

Att använda pyrotekniska varor på evenemang är tillståndspliktigt enligt Ordningslagen och tillstånd för detta söks hos Polismyndigheten.