Så här behandlar Räddningstjänst-förbundet Storgöteborg dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR – General Data Protection Regulation) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Offentlighetsprincipen

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är en kommunal myndighet. Därför blir meddelanden som skickas till oss allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innan vi lämnar ut allmänna handlingar prövar vi att uppgifterna inte omfattas av sekretess. Om någon del omfattas av sekretess lämnas den delen inte ut.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter så som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, adress, mailadress eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig. Till exempel när vi handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post och när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Räddningstjänsten Storgöteborg hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan till exempel vara för att:

 • Utföra vårt uppdrag inom vår förebyggande verksamhet, t ex hantera olika tillstånd och ansökningar.
 • Tillhandahålla utbildning.
 • Utöva tillsyn inom brandskyddsområdet.
 • Förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter och frågor från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera om och kommunicera räddningstjänstens verksamhet i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare, med flera.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke – i vissa fall
 • Avtal
 • Myndighetsutövning
 • Allmänintresse
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen

Vad är ändamålet med behandling av dina personuppgifter?

RSG behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter som räddningstjänst och myndighet. Vi behandlar endast dina personuppgifter om vi har en väl motiverad anledning eller ditt samtycke till att göra det.

Många personuppgiftsbehandlingar inom räddningstjänsten grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur har vi fått in dina personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats är du välkommen att kontakta RSG:s dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. Det kan till exempel gälla tillstånd om hantering av brandfarlig eller explosiv vara, tillstånd att sota själv och tillstånd om att låta annan sota. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
 • Kommunikation och information (kommunikationsbyråer, utskrift och sociala medier).
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Utförare av sotning.
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).
 • Överföring till tredje land. Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i bl.a. kommunal redovisningslag, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Det är RSG:s förbundsstyrelse som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Organisationsnummer: 222000-0752, adress: Box 5204, 402 24 Göteborg.

Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta RSG:s dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda på RSG som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter vid behandling av ditt ärende. Beroende på vilken typ av ärende det gäller kan de anställda utgöras av tillsynsförrättare, tillståndshandläggare, administrativ personal, brandskyddskontrollanter, styrkeledare eller insatsledare. I vissa fall måste vi lämna ut dina personuppgifter till organisationer utanför den egna myndigheten som till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, RSG:s sotarleverantörer m fl. Det kan även förekomma att dina personuppgifter lämnas ut som allmänna handlingar.

Som registrerad har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter.
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet.
 • När som helst återkalla lämnat samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde och påverkar inte tidigare behandlingar.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar kan vissa av dessa rättigheter komma att begränsas.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt tänk då på att inte lämna med några personliga uppgifter om dig själv då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med RSG, tänk då på att informationen kommer att överföras till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet) För din egen skull rekommenderar vi dig därför att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Räddningstjänsten Storgöteborg når du via raddningstjansten@rsgbg.se .

Räddningstjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg
Telefon (växel): 031-335 26 00

Dataskyddsombud är Sigrun Hreidarsdottir, E:post dso@rsgbg.se  

Har du synpunkter på vår hantering?

Om du tycker att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet på området.