Ansvar och policy

I det allmänna rådet från MSB står det att fastighetsägaren och den som bedriver verksamhet i en fastighet, är skyldiga att ta ansvar för brandskyddet. Här står klart och tydligt om den gemensamma uppgiften att ha ett skäligt brandskydd.

En av parterna ska ansvara för dokumentationen över det systematiska brandskyddsarbetet.

Vem gör vad och när

För att brandskyddsarbetet ska fungera är det viktigt att fastighetsägaren och den som bedriver verksamheten är överens om vilket ansvar som var och en har för brandskyddet. Detta ska sedan anges i den skriftliga dokumentationen.
Ansvaret för att vidta åtgärder ska ligga på den som har möjlighet att utföra åtgärden.

Uppgiftsfördelning

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs och hur komplex byggnaden är, kan det vara bra att dela upp arbetsuppgifterna i brandskyddsarbetet i olika arbetsområden. Detta underlättar för att brandskyddet ska bli en naturlig del av det vardagliga arbetet.

Delegering av arbetsuppgifter

Även om man valt att delegera det praktiska brandskyddsarbetet, är ägaren eller den som bedriver verksamheten, huvudansvarig för brandskyddet.

Om en arbetsuppgift har överlåtits till någon annan person måste den personen ha förutsättningar att fullgöra uppgiften.

Uppföljning

Den administrativa säkerhetsgranskningen är ett sätt att mäta hur de olika rutinerna fungerar i praktiken i verksamheten.

Delegering eller förståelseavtal

  • Delegeringsordning
    Var och en som tar emot ansvar för arbetsuppgifter i brandskyddsorganisationen, undertecknar en delegeringsordning och accepterar då ansvaret.
  • Förståelseavtal
    Ett enklare sätt att göra brandskyddsarbetet tydligt kan vara att upprätta ett förståelseavtal. Där skriver de anställda under på att de tagit del av utrymningsplaneringen, har läst brandskyddsreglerna och har förståelse för rutinerna.

Att man delegerat det praktiska brandskyddsarbetet innebär inte ansvarsbefrielse eftersom det rör sig om ansvar för en arbetsuppgift.