""

Vår miljöpolicy

Räddningstjänsten Storgöteborg strävar efter att förbättra miljön vilket ökar förutsättningarna för att livsbetingelserna ska bli bättre för oss alla. Det gäller både på kort och lång sikt.

Räddningstjänsten Storgöteborg ska enligt sitt ansvar i räddningstjänstlagen avhjälpa situationer som kan innebära svåra negativa miljöeffekter. Vi eftersträvar att på olika sätt bidra till en förbättrad miljö i samhället. Detta sker genom åtgärder såväl inom organistationen som i samhället i stort.

Vårt mål är att i olika avseenden leva upp till benämningen "en grön räddningstjänst" och har därför antagit en miljöpolicy. Den fungerar som en plattform för konkreta miljöåtgärder och ökad miljöhänsyn i det dagliga arbetet. Räddningstjänsten ska värna om att i vår egen verksamhetsutövning vara ett föredöme i att minska miljöbelastningen.

Räddningstjänstens personal ska var miljömedveten och aktivt värna om miljön i arbetet med skydd mot olyckor

 

 • Räddningstjänsten Storgöteborg ska följa tillämplig lagstiftning och andra krav i det dagliga arbetet.
 • Användningen av energi, råvaror och andra resurser ska kontinuerligt minska.
 • Mänsklig livskvalitet och biologisk livsmiljö ska tillvaratas och främjas. Skadlig inverkan vid räddningstjänstuppdrag och övning ska minimeras.
 • Vid byggnation, beställning av fordon, produkter m.m. ska dessa anpassas på ett miljömässigt hållbart sätt.
 • Alla inom förbundet delar ansvaret för hur miljöfrågorna hanteras. Chefer och politiker har ledningsansvaret.
 • Inom räddningstjänsten ska anställda utbildas och informeras så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Vid räddningstjänstens verksamhetsutövning ska vi informera berörda om alternativa åtgärder som är bra ur miljöhänsyn inom vårt kompetensområde.
 • Miljöåtgärder ska ses som långsiktiga investeringar. Initiala kostnadsökningar ger vinster på lång sikt.
 • Vid all upphandling ska miljöanpassade produkter och tjänster begäras.
 • Räddningstjänsten ska samverka med olika parter för att åstadkomma ett långsiktigt miljöarbete.
 • Räddningstjänsten ska utnyttja framgångsrika exempel på miljöarbete för att förbättra och utveckla den egna verksamheten.

Övergripande miljömål

 • Karta över miljökänsliga områden ska ständigt finnas uppdaterade. Den ska kunna användas som ett av flera beslutsunderlag i planerings- och insatsskedet.
 • Om det finns risk för att miljön kan komma att skadas vid räddningstjänstuppdrag ska inriktning och åtgärd beaktas för att minimera skadliga effekter.
 • Förebyggande arbete ska, förutom att förebygga de ur brandsynpunkt normala riskerna, även ta hänsyn till konsekvenser för miljön vid brand eller annan olycks händelse.