""

Vår miljöpolicy

RSG ska vara ”En energieffektiv och koldioxidsnål organisation med minimal användning av kemikalier".

Miljöpolicyn utgår från RSG:s verksamhet och syftar till att ta ansvar för de miljöutmaningar som uppstår genom användningen av kemikalier, vatten, energi och transporter samt genom det avfall som genereras.

Detta uppnås genom att

  • minska utsläppen ifrån resandet
  • minska miljöpåverkan från kemikalieanvändning
  • skapa mindre och bättre sorterat avfall
  • minska energianvändningen från fastigheter, fordon och annan verksamhet
  • minimera utsläpp som förorenar vatten och miljö

Förutom detta bör RSG sträva efter att vara så resurseffektiv som möjligt. Miljöarbetet ska vara långsiktigt och kontinuerligt samt omfatta alla delar av förbundet. RSG:s miljöarbete ska vara en integrerad del såväl i löpande daglig verksamhet som i utvecklingsarbeten.

Miljöarbetet ska sträva efter ständig förbättring så att verksamheten minimerar och förebygger negativ miljöpåverkan.

De lagar och andra regler som finns på området ska ses som minimikrav.