Preem raffinaderi

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Preems raffinaderi i Göteborg, ingår i Preemraff GOR, har en kapacitet att raffinera 6 miljoner ton råolja per år. Raffinaderiet stod klart 1967, och är ett medelstort så kallat hydroskimming raffinaderi. Delar av anläggningen har byggts om till ett bioraffinaderi. Raffinaderiet var först i världen att producera diesel baserad på en restprodukt som kallas råtallolja och som har sitt ursprung i den svenska skogen.

Råolja levereras med fartyg till Torshamnen, transporteras till raffinaderiet och bearbetas till i första hand miljöanpassade drivmedel. Förnybara råvaror och övriga komponenter kan importeras från fartyg i Skarvikshamnen. Produkterna och komponenterna som tillverkas lagras i cisterner eller i bergrum. Från raffinaderiet transporteras produkterna till Preems terminal eller Preems depå i Skarvik och lastas därefter ut med fartyg eller tankbil. Kemikalier och tillsatser som används i mindre skala kan levereras med tankbil direkt till lagringstankar eller för direkt användning. Anläggningen är i drift dygnet runt, och övervakas ständigt av personal.

För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Preemraff GOR har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Lokalisering

Raffinaderiet ligger i anslutning till hamnen i Göteborg.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

 • Råolja - mycket brandfarlig vätska, giftig och miljöfarlig
 • Bensin - mycket brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig och kan vara cancerogen
 • Tjockolja och tung gasolja - brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga och kan vara cancerogena
 • Diesel, fotogen och lätta eldningsoljor - brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga, misstänks vara cancerogena
 • Etanol - mycket brandfarlig vätska
 • Gasol - mycket brandfarlig gas som förvaras under tryck. Förgasas vid utsläpp
 • Vätgas - mycket brandfarlig gas
 • Svavelväte - mycket brandfarlig gas och mycket giftigt ämne
 • I mindre mängd hanteras även andra kemikalier med liknande egenskaper

Vad kan hända?

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

 • Läckage som antänds och leder till brand och/eller explosion. Detta kan leda till lokala skador på personal och anläggning.
 • Utsläpp av giftig gas (svavelväte eller kolmonoxid) kan skada personal och personer i verksamhetens närhet.
 • Läckage av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten.

Skulle en olycka inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att anläggningarna är bemannade dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. Preemraff GOR har brandutbildade operatörer som finns på plats dygnet runt. Till sin hjälp har de bland annat en specialutrustad brandbil samt fasta och mobila släcksystem. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har ett kontinuerligt samarbete med Preemraff GOR både för det förebyggande och för det operativa arbetet. Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis och ambulans. Vid behov kan resurser hämtas från Preems raffinaderi i Lysekil.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Preemraff Göteborg:
Raffinaderivägen 25
418 79 Göteborg
Telefon: 010-450 4000