""

Snö, is, ras och smältvatten

Det är fastighetsägarens ansvar att röja bort snö från utrymningsvägar vid lägenheter och bostadshus. Ansvaret gäller även att se till att uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon är röjda och vägarna är framkomliga. Brandvägarna är helt avgörande för om vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag - att rädda liv innan kritiska förhållanden uppstår!

Vid lägre hus måste vi kunna komma fram till fastigheten för att resa en bärbar stege och vid högre hus måste vi kunna använda uppställningsplatsen för vår stegbil. Dessa uppställningsplaster, som är en del av det vi kallar brandväg, kräver ett passagemått på minst tre meter och vägren som ger utrymme för fordonets stödben, totalbredd minst fem meter, för att vår maskinstege ska kunna resas.

Risk för istappar och ras från tak

När snö på taken töar och fryser om vartannat bildas tjocka iskakor som riskerar att rasa ned. Istappar bildas och kan lossa. Detta kan orsaka allvarliga skador på människor och egendom. Därför vill vi uppmana till att hålla taken rena från snö för att minska risken för ras.

Dagvattenbrunnar

När stora mängder snö smälter är det avgörande att det finns dagvattenbrunnar där vattnet kan rinna undan. Se därför till att lokalisera dagvattenbrunnar och hålla dem öppna. En övertäckt dagvattenbrunn kommer inte kunna svälja det vatten den måste.