Bild för länk -

Förvaring av brandfarliga varor

I våra hem förvarar vi brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan är framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Lär dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.

Några exempel på sådant som ofta finns hemma är tändvätska, bensin, lacknafta, lampolja, sprayburkar eller gasol. Förpackningarna ska vara märkta enligt EU:s gemensamma regler.

Det kan räcka med en mycket liten gnista för att antända den ånga som bildas, även vid låga temperaturer.

Du får förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, men bara för eget bruk vilket innebär

  • högst 100 liter brandfarliga vätskor
  • 60 liter gasol
  • 5 liter annan gas.

Med eget bruk menas att du bara ska förvara det du verkligen behöver hemma. Här räknas inte drivmedel i fordon och reservdunkar in. Dessutom får du förvara högst 10 000 liter eldningsolja och diesel i en cistern för uppvärmning och elproduktion.

I din bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet för ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.

Utöver detta får annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Behöver du förvara mer än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste du söka tillstånd.

Här kan du läsa mer om tillstånd för förvaring av brandfarliga varor

Så förvarar du olika vätskor och gaser

Brandfarliga vätskor ska alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar.

Varje enskild förpackning med brandfarlig vätska, inklusive sprayburkar, får innehålla högst tio liter vardera om de ska förvaras inne i din bostad. Det gäller både i enbostadshus och flerbostadshus.

Vätska i lös vikt, som bensin, ska förvaras i en behållare som är avsedd för produkten, till exempel en godkänd reservdunk. Behållarna ska vara märkta enligt EU:s gemensamma regler.

Samla alla brandfarliga vätskor i ett skåp med god ventilation, gärna tillsammans i ett tätt tråg av brandsäkert material och se till att kapsyler och lock är ordentligt fastsatta.

Brandfarlig vätska, sprayburkar och gasflaskor får inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp på grund av brand- och explosionsrisken.Sprayburkar och små gasbehållare ska helst inte förvaras tillsammans med andra brandfarliga vätskor. Eftersom de är känsliga för värme ska de inte placeras ovanför en ljusramp eller i direkt solljus. Även tomma sprayflaskor som utsätts för värme kan vara en risk.

Alla brandfarliga varor är mer eller mindre farliga för miljön. Därför får du inte hälla ut dem i avloppet eller i mark och vatten utomhus. Däremot kan du diska ur tömda förpackningar innan de lämnas till återvinningen. Kontrollera vad som gäller vid återvinning i din kommun.

Det här gäller i flerbostadshus

Vindsförråd: Ingen förvaring tillåten.

Källarförråd: Ingen förvaring tillåten.

Enskild lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor, högst 5 liter. Brandfarlig vätska i CE-märkt behållare om högst 10 liter. Inglasad balkong räknas som en del av lägenheten.

Ej inglasad balkong: Gasolflaskor, högst 26 liter (P11). Brandfarlig vätska i CE-märkt behållare, högst 25 liter. Förvaring i skåp som skyddar behållarna från väder och vind rekommenderas.

Garage i bottenplan: Ingen förvaring av brandfarlig gas eller vätska tillåten. I fordon får tank och reservdunk förvaras.

Fristående gemensamhetsgarage: Ingen brandfarlig gas eller vätska får förvaras i gemensamt garage. Enstaka aerosolflaska förvaras i låst utrymme. Eventuell reservdunk med drivmedel förvaras i fordonet.

Hobbylokal*: Acetylen, högst 5 liter. En gasolflaska P11. Brandfarlig vätska i CE-märkt behållare, högst 25 liter.

*Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kategoriserar detta som en fristående hobbylokal eller lokal som är brandtekniskt avskilt från övriga utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 30.

Det här gäller i villa, radhus och fritidshus

Inomhus i din villa, ditt radhus eller fritidshus får du förvara högst två gasolbehållare på mindre än 30 liter vardera. Det innebär vanligen en i drift och en i reserv. De bör förvaras i ett väl ventilerat utrymme med ventilationsöppningar både högt och lågt som leder ut i det fria. Håll utrymmet fritt från material som lätt tar eld som till exempel textilier, papper eller kartonger.

Brandfarliga vätskor och sprayburkar får inte förvaras på vinden. Däremot i en källare om utrymmet är ventilerat ut till det fria.

Du får förvara högst två behållare gasol större än 15 liter i ett förråd, avskilt från bostaden som är ventilerat och håller brandklass EI 30, vilket betyder att konstruktionen är brandtät och isolerande under 30 minuter.

Om ditt garage är ventilerat och brandtekniskt avskilt från bostadsdelen, får du förvara högst två gasolbehållare större än 15 liter, brandfarliga vätskor, sprayburkar och två behållare med annan brandfarlig gas, till exempel högst fem liter acetylen. Om du förvarar brandfarliga varor i ditt garage måste de vara skyddade mot påkörning.

Checklista brandfarliga varor

  • Förvara alltid brandfarliga vätskor i originalförpackningen på ett säkert ställe där de är oåtkomliga för barn.
  • Ha så lite brandfarliga vätskor som möjligt hemma.
  • I flerfamiljshus är det förbjudet att förvara brandfarliga varor i vinds- eller källarförråd.
  • I enfamiljs- och fritidshus är det tillåtet att förvara brandfarliga varor i ett välventilerat källarförråd .
  • Se till att ha en 6-kilos pulversläckare och brandfilt hemma om en brand skulle inträffa.