Brandfarlig vara

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor. Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans klass anges då detta är kopplat till hur du får lov att hantera den brandfarliga varan och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

Brandfarlig vätska

En brandfarlig vätska har en flampunkt som understiger 100°C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, spolarvätska, lacknafta och aceton. Om flampunkten överstiger 100°C är vätskan enligt lagens definition inte brandfarlig och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behöver då inte sökas. Det kan dock krävas tillstånd för hantering enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken

Brandfarliga vätskor delades tidigare upp i klasserna 1, 2A, 2B och 3 men sedan i kraft trädandet av nya föreskriften MSBFS 2023:3 om hantering av brandfarliga vätskor den 1 januari 2024 så är klasserna avskaffade och brandfarliga vätskor delas nu i stället in baserat på flampunkt. Det är därför viktigt att ha koll på flampunkten på de brandfarliga vätskor som verksamheten hanterar. De indelningar som är relevanta är brandfarliga vätskor med flampunkt under 30°C, brandfarliga vätskor med flampunkt över 30°C men under 60°C, och brandfarliga vätskor med flampunkt över 60°C.

Brandfarlig gas

Till brandfarliga gaser räknas gaser som vid en temperatur på 20°C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, naturgas, ammoniak och vätgas.

Brandfarliga varor definieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.
Gällande vätskor och gaser styr föreskriften MSBFS 2010:4, vilka som anses utgöra brandfarlig vara.
För aerosoler gäller MSBFS 2010:8, för vilka som anses vara brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler.

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är ämnen som kan orsaka eller förvärra bränder utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor.

Egenskaper som dessa ämnen besitter kan vara att de är oxiderande och självreaktiva, att de har väldigt högt energiinnehåll eller är fasta brandfarliga ämnen.

Vilka varor som i lagen omfattas av begreppet brandreaktiva varor avgör MSB. Detta gör de genom att meddela föreskrifter om vilka varor som ska omfattas. I dagsläget finns föreskrifter gällande följande ämnen:

  • Väteperoxid.
  • Organiska peroxider.
  • Amoniumnitrat.
  • Lågnitrerad nitrocellulosa.
  • Brandfarlig biograffilm.

Föreskriften för respektive brandreaktivt ämne anger vilka mängder som är tillståndspliktiga.

Vad säger lagen om hantering av brandfarlig vara

I lagen står det att om du hanterar, överför eller importerar brandfarliga varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Tillstånd och föreståndare

Hanterar du yrkesmässigt eller en större mängd brandfarlig vara, ska du ha tillstånd. Om du har tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska anmälas till Räddningstjänsten Storgöteborg.

Förvaring av brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga varor är ansvarig för att detta sker med betryggande säkerhet. Skadebegränsande åtgärder ska vidtas så att följderna av en brand eller explosion begränsas och risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom minimeras.

Det finns olika krav på hur förvaringen ska utformas för att den ska kunna anses ske på ett betryggande sätt. Hur detta påverkar just dig beror på vilken typ av vara du hanterar, hur stora mängder som hanteras samt hur omgivningen ser ut.

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna. Mer om riskutredningar kan du läsa här.

Samråd till följd av avvikelse från den normala hantering

Enligt 8 § Förordningen om brandfarliga och explosiva varar är det förbjudet att använda eld eller andra tändkällor inom områden där brandfarliga varor hanteras, om detta kan medföra mer än ringa risk för olyckor med varorna.

Om det finns behov av att använda eld eller andra tändkällor inom området, i samband med förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen, kan ett samråd behövas. Finns det ett behov av samråd ska Räddningstjänsten kontaktas i god tid före påbörjat arbetsmoment.