Stena Recycling AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Stena Recyclings verksamhet består av mottagning, lagring och behandling av industrins och sjöfartens oljeavfall, övriga farliga avfall och andra restprodukter samt rening av oljeförorenade och andra industriella processavloppsvatten.

Lokalisering

Stena Recycling AB ligger i Skarvikshamnen, en del av Göteborgs Energihamn.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • Brandfarligt avfall, exempelvis lösningsmedel
  • Spillolja
  • Slopvatten/sludge.

Förekomna farliga ämnen klassas i olika utsträckning som miljöfarliga och brandfarliga.

Vad kan hända?

Följande allvarliga kemikalieolyckor har identifierats som möjliga vid Stena Recycling:

− Brand

− Utsläpp vid lossning med efterföljande pölbrand

− Utsläpp vid cisterner med efterföljande brand/invallningsbrand

I första hand bedöms dessa olycksscenarier kunna orsaka skador på människor inom verksamheten men även påverkan från brandrök med hälsovådliga brandgaser utom verksamheten. Därtill kan släckvatten och utsläpp nå recipienten.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Anläggningschef telefon: 010-445 69 36
Beredskaps/Jourtelefon: 0733-68 90 30
Stena Recycling AB
Brännoljegatan 2
418 34 Göteborg