Obefogade brandlarm

Med obefogat brandlarm menas ett larm som enligt räddningsledarens bedömning inte orsakats av brand eller annat nödläge, dvs räddningstjänst har ej förelegat.

Några av de vanligaste orsakerna för obefogade brandlarm...

 • Hetarbeten tex svetsning, slipning och kapning samt andra typer av rök- och dammalstrande arbeten.
 • Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner.
 • Rökning.
 • Ånga från duschar, tvätt - eller diskmaskiner påverkar alla typer av detektorer.
 • Matlagning och brödrostning. Normal matlagning måste kunna utföras. Placera därför aldrig en brödrost under en rökdetektor. 
 • Avgaser från bilar och truckar påverkar rökdetektorer.

...och tips på hur du kan undvika dem

 • För att undvika brandlarm där orsaken är av tillfällig karaktär kan lösningen vara att låta anläggningsskötaren koppla ifrån berörda detektorer eller sektioner.
  Observera att om arbeten ska utföras i lokalerna måste hantverkaren först kontakta anläggningsskötaren eller säkerhetsansvarig för godkännande.
 • Är orsaken av en mer permanent karaktär bör du se över detektorns placering och den typ av detektor som används. Ofta kan problemen kopplas till brister i ventilationen. Att förse anläggningen med en automatisk tidsfrånkoppling kan vara en väg att gå.
 • Ett annat alternativ är larmlagring under förutsättning att verksamheten kan organiseras så att man kan ta hand om larmet på plats i första skedet. Observera att vid frånkopplingar av detektorer eller sektioner kan särskilda åtgärder behöva vidtagas för att upprätthålla nivån på brandskyddet.
 • Om verksamheten i en lokal ändras bör anläggningen ses över gällande detektortyp, placering av detektorerna och eventuellt behov av kompletteringar.
 • Ett regelbundet underhåll av anläggningen är av största vikt. Smutsiga detektorer kan ge obefogade larm eller leda till att larmet helt uteblir. Dåliga skötta batterier orsakar mycket bekymmer ofta i samband med strömavbrott . Ett serviceavtal med en larmfirma är ett sätt att säkerställa att anläggningen hålls i trim.
 • Anläggningsskötaren är en nyckelperson. Se till att denne får erforderlig utbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Anläggarfirmor, Svenska Brandförsvarsföreningen med flera tillhandahåller utbildningar.

Obefogade brandlarm på skola

På skolan finns automatisk brandlarm som skydd vid brand. Att räddningstjänsten snabbt kan vara på plats är viktigt och det räddar liv. Här finns ett utbildningsmaterial främst för årskurs 6-9, att använda för att informera elever om vikten av att inte trycka på en larmknapp i onödan (PDF)

Här kan du läsa mer om anlagd brand i skola