Preem Depå Skarvik

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Preems depåer i Göteborg - Skarvik lagrar och hanterar miljöanpassade drivmedel och eldningsoljor. Produkterna tillförs i huvudsak från Preems raffinaderi. Utlastning sker sedan främst till tankbil, men kan även ske till fartyg. Skarviksdepån är i drift dygnet runt.

Lokalisering

Depåerna Göteborg - Skarvik/Specialbränsle är belägna Skarvik, i Energihamnen.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • Bensin: extremt brandfarlig vätska, giftig, kan vara cancerogen, miljöfarlig
  • Diesel, lätta och tunga eldningsoljor: brandfarlig vätska, giftig, misstänks vara cancerogen, miljöfarlig
  • Tjockolja: vätska, giftig, kan vara cancerogen, miljöfarlig
  • Etanol: extremt brandfarlig vätska
  • Diverse bensin- och oljeadditiv: vätskor, kan vara brandfarliga, giftiga, miljöfarliga

I mindre mängd hanteras även andra kemikalier med liknande egenskaper.

Vad kan hända?

I depåns riskanalyser har ett antal generella typer av olyckor identifierats som möjliga:

  • Brand i vätskeformig produkt på marken (pölbrand)
  • Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
  • Brand i cistern
  • Gasmolnsexplosion
  • Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten

Preem arbetar med att förebygga att olyckor inträffar genom att identifiera och hantera risker på ett säkert sätt. Preem ställer höga krav på de rederier de sluter samarbetsavtal med och kräver bland annat att långtidsinhyrda fartyg har dubbelskrovskonstruktion och inte är äldre än 25 år. Varje förändring som ska göras genomgår en noggrann granskning för att kontrollera att eventuella nya risker hanteras. De rutiner och verktyg som används för att säkerställa god riskkontroll, säker hantering av förändringar och ett kontinuerligt lärande finns samlade i organisationens ledningssystem. Preems ledningssystem är certifierat inom både kvalitet och miljö.

Skulle en olycka trots allt inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att depåpersonal har beredskap dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och kolväteutsläpp. Depån har en intern plan för räddningsinsats och en miljöinsatsplan.

Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans och kustbevakning. Vid en eskalerad brand kommer Släckmedelscentralen (SMC) i Malmö, Göteborg, Stockholm eller Sundsvall att inkallas. SMC bemannas av personal från räddningstjänsterna på dessa orter, kan snabbt mobiliseras och har stora resurser för brandbekämpning.

Räddningstjänsten Storgöteborg har ett kontinuerligt samarbete med företaget för både det förebyggande och operativa arbetet. Räddningstjänsten utövar tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) på verksamheterna utifrån en upprättad tillsynsplan.

Preem och RSG har arbetat fram rutiner för hur räddningsinsatser ska ledas och genomföras. Om det behövs vid långvariga eller mer omfattande olyckor kan personal och resurser från andra myndigheter och räddningstjänster nyttjas. Vid en olycka samverkar räddningstjänsten med personal från den drabbade verksamheten och med andra myndigheter såsom polis, kustbevakning, sjukvård m.fl.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om det inträffar en allvarlig olycka kan allmänheten informeras genom oljehamnens larmanordning i form av en tyfon. Tyfonen startas från oljehamnen och varnar personal inom hamnen och närboende. Larmet testas 4 gånger per år av Göteborgs hamns personal. Inträffar en stor olycka i oljehamnen ljuder en intermittent signal. Se länk i nästa stycke för info om hur du ska agera när du hör signalen.

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Preem AB
Depå Göteborg-Skarvik/Specialbränsle
Bentylgatan 1/Smörjoljegatan 1
418 34 Göteborg
Telefon: 010-450 10 00