Preem Depå Skarvik

Depåerna Göteborg - Skarvik/Specialbränsle är belägna i Skarvik även benämnd Energihamnen. Att ha en depå intill havet och med bostäder och andra verksamheter i närheten ställer höga krav på att depån drivs på ett sådant sätt att omgivningen inte påverkas negativt.

Depåerna Göteborg - Skarvik/Specialbränsle lagrar och distribuerar farliga ämnen i sådan mängd att anläggningarna utifrån nämnda lagstiftning klassificeras som ”Sevesoverksamhet av den högre graden”.

Det innebär bland annat att en säkerhetsrapport har upprättats och skickats till Länsstyrelsen Västra Götalands Län samt Göteborgs kommun. Företag som omfattas av Sevesolagstiftningen har även skyldighet att informera närboende om verksamheten och dess risker; att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Fakta om depå Göteborg - Skarvik/Specialbränsle

Våra depåer i Göteborg - Skarvik lagrar och hanterar miljöanpassade drivmedel och eldningsoljor. Produkterna tillförs i huvudsak från Preems raffinaderi. Utlastning sker sedan främst till tankbil, kan även ske till fartyg. Skarviksdepån är i drift dygnet runt.

Säkerhet i första rummet

På Preem är det självklart att sätta säkerheten först. Vår nollvision innebär att ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet och att inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom. Det ansvar vi tar för människors säkerhet sträcker sig både inom och utanför företaget. Preem omfattas även av stränga lagkrav inom områdena säkerhet, skydd, miljö och arbetsmiljö.

Vi arbetar ständigt med att förebygga att olyckor inträffar genom att identifiera och hantera risker på ett säkert sätt. Ett exempel är våra transporter, där Preem lägger stor vikt vid att de ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Vi ställer mycket höga krav på de rederier vi sluter samarbetsavtal med och kräver bland annat att våra långtidsinhyrda fartyg har dubbelskrovskonstruktion och inte är äldre än 25 år.

Varje förändring som ska göras genomgår en noggrann granskning för att kontrollera att eventuella nya risker hanteras. De rutiner och verktyg som används för att säkerställa god riskkontroll, säker hantering av förändringar och ett kontinuerligt lärande finns samlade i organisationens ledningssystem. Preems ledningssystem är certifierat inom både kvalitet och miljö.

Risker och hantering av farliga ämne

Depå Göteborg - Skarvik och Specialbränsle hanterar och lagrar stora mängder brandfarliga vätskor. De är även i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga. De farliga ämnen som hanteras är:

 • Bensin: extremt brandfarlig vätska, giftig, kan vara cancerogen, miljöfarlig
 • Diesel, lätta och tunga eldningsoljor: brandfarlig vätska, giftig, misstänks vara cancerogen, miljöfarlig
 • Tjockolja: vätska, giftig, kan vara cancerogen, miljöfarlig
 • Etanol: extremt brandfarlig vätska
 • Diverse bensin- och oljeadditiv: vätskor, kan vara brandfarliga, giftiga, miljöfarliga

I mindre mängd hanteras även andra kemikalier med liknande egenskaper.

Typer av olyckor som kan inträffa

I depåns riskanalyser har ett antal generella typer av olyckor identifierats som möjliga:

 • Brand i vätskeformig produkt på marken (pölbrand)
 • Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
 • Brand i cistern
 • Gasmolnsexplosion
 • Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten

Beredskap

Skulle en olycka trots allt inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att depåpersonal har beredskap dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och kolväteutsläpp. Depån har en intern plan för räddningsinsats och en miljöinsatsplan.

Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans och kustbevakning. Vid en eskalerad brand kommer Släckmedelscentralen i Malmö, Göteborg, Stockholm eller Sundsvall att inkallas. SMC bemannas av personal från räddningstjänsterna på dessa orter, kan snabbt mobiliseras och har stora resurser för brandbekämpning.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka kan allmänheten informeras genom oljehamnens larmanordning i form av en tyfon. Tyfonen startas från oljehamnen och varnar personal inom hamnen och närboende. Larmet testas 4 gånger per år av Göteborgs hamns personal. Inträffar en stor olycka i oljehamnen ljuder en intermittent signal.

I vissa tätorter kan allmänheten även varnas genom varningssignalen VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. Räddningstjänsten avgör om VMA ska sändas ut. VMA ger information om vad som har hänt och vad du som privatperson ska göra. Information ges även via text-TV och radio. Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

När du hör oljehamnens larmanordning och/eller VMA-signalen ska du:

 • Söka skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
 • Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
 • Om möjligt – slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
 • Om du är utomhus och inte kan ta dig inomhus gå vinkelrätt mot vindriktningen. Försök välja riktning så du kommer bort från oljehamnen till dess du bedömer att du är utanför farozonen.
 • Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över testas kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid test ges även information i radion.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten följas.

Räddningstjänsten är förberedd på olyckor

Räddningstjänsten Storgöteborg har ett kontinuerligt samarbete med företagen för både det förebyggande och operativa arbetet. Räddningstjänsten utövar tillsyn, enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), på verksamheterna utifrån en upprättad tillsynsplan.

Tillsammans har vi arbetat fram rutiner för hur räddningsinsatser ska ledas och genomföras. Om det behövs vid långvariga eller mer omfattande olyckor kan personal och resurser från andra myndigheter och räddningstjänster nyttjas.

Vid en olycka samverkar räddningstjänsten med personal från den drabbade verksamheten och med andra myndigheter såsom polis, kustbevakning, sjukvård m.fl.

Länsstyrelsen

För tillsyn enligt Seveso-lagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Länsstyrelsen. Kontaktuppgifter:

Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Telefon: 010- 224 40 00
e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Web: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Kontaktuppgifter till Preem AB

Preem AB
Depå Göteborg-Skarvik/Specialbränsle
Bentylgatan1/Smörjoljegatan 1
418 34 Göteborg
Telefon: 010-450 10 00
www.preem.se

I mitten av 1970-talet inträffade en explosion i en kemikaliefabrik vid staden Seveso i norra Italien. Det visade sig att varken omkringboende eller lokala myndigheter hade några kunskaper om fabriken eller vilka kemikalier som fanns där. För att förhindra liknande olyckor tog EU fram en lagstiftning i form av Seveso-direktiven. I Sverige har dessa direktiv implementerats i svensk lagstiftning främst genom Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt tillhörande förordning.