Säkerhetsplan

En säkerhetsplan är ett styrdokument som ska beskriva hur evenemanget arbetar med säkerhet. Säkerhetsplanen är även ett kommunikationsmedel med den egna personalen och i kontakten med myndigheter och andra organisationer, exempelvis i tillståndsförfarandet.

Räddningstjänsten Storgöteborg är remissinstans till polismyndigheten gällande tillstånd som söks enligt Ordningslagen (SFS 1993:1617). För att räddningstjänsten ska kunna göra en bedömning av ett evenemangs säkerhetsarbete i tillståndsförfarandet är det en förutsättning att en säkerhetsplan finns bifogad ansökan.

En säkerhetsplan bör innehålla:

 • Exempelbild karta över evenemangsområdeEvenemangsbeskrivning.
 • Säkerhetspolicy.
 • Regler och allmänna riktlinjer.
 • Organisationsbeskrivning.
 • Riskbedömning.
 • Områdesplan och beredskapsplan
 • Övergripande planer.
 • Händelsespecifika planer och rutiner.

Hur utförligt varje punkt behöver beskrivas beror på evenemangets storlek och komplexitet. För mer utförlig information kring säkerhetsplaners utförande hänvisas till broschyren Säkerhetsguide för evenemang (PDF)  som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut.

Ett minimum är dock att det finns en generell beskrivning av evenemanget och en områdesplan. Många frågor kan ofta besvaras genom en enkel men tydlig evenemangsbeskrivning samtidigt som bilder, ritningar och skisser över området hjälper till att ge en tydligare uppfattning om evenemangets omfattning.

Beskrivningen bör ge svar på bland annat följande:

 • Vad är det för inriktning och typ av evenemang?
 • Vem är ansvarig för evenemanget?
 • Hur många besökare väntas?
 • När är evenemanget?
 • Var är evenemanget? En ritning/områdesplan över området gör det enkelt att överblicka och förstå evenemanget.
 • Kommer explosiv eller brandfarlig vara att hanteras under evenemanget?

Beredskapskarta

Till säkerhetsplanen kan även en beredskapskarta ingå. Beredskapskartan bör visa:

 • Området i grova drag.
 • Tillfartsvägar för utryckningsfordon.
 • Publikpassager, dörrar och grindar.
 • Nödutgångar och utrymningsvägar.
 • Sjukvårdsplacering.
 • Samlingsplatser (interna mötesplatser).
 • Ledningsplats.