Sotning och rengöring

Hur ofta ska min anläggning sotas?

Sotningen utförs av våra sotningsdistrikt. Här kan du läsa hur ofta din anläggning måste sotas eller rengöras: Sotningsfrister.pdf

Vad kostar det?

Sotningstaxa 2021.pdf Denna taxa gäller till 31 december 2021
Sotningstaxa 2022.pdf Denna taxa gäller från 1 januari 2022

Krav på våra upphandlade sotningsleverantörer

  • En ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador som kan uppkomma vid sotningen.
  • Debitering sker enligt sotningstaxan som är fastställd av Räddningstjänsten Storgöteborg medlemskommuner.
  • Fakturahantering sker i enlighet med avtalet, t.ex. ingen faktureringsavgift och alltid minst 30 dagars betalningstid.
  • ID-handling som kan uppvisas vid begäran.
  • Den av RSG:s medlemskommuner fastställda sotningsfristen följs dvs. hur ofta/sällan sotning ska ske.
  • Reglerade telefontider.
  • Besök till bostadshus aviseras minst 7 helgfria vardagar innan besöket, fritidshus aviseras minst två månader innan.

Sota själv - egensotning

Sota själv enskild fastighet

För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning ex Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Varje fastighetsägare kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Detta måste dock ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Riktlinjer för att sota själv finns i ansökningsblanketten. Ansökan om egensotning.pdf

Ta ställning till nedanstående punkter samt villkoren i blanketten, innan du börjar en kurs i sotning

  • Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings/nyttjandeförbud eller andra brister.
  • Tillståndet för egensotning gäller i den fastighet där man bor.

Sota i övriga fastigheter

I fler-, rad-, par-, eller kedjehus, eller i fastighet i extremt tättbebyggt område krävs detatt du har kompetens som skorstensfejare.

Byta till annan sotare

Om du som fastighetsägare väljer att byta till en annan utförare av sotningstjänster ansvarar fastighetsägaren själv för innehållet i avtalet med sotningsleverantören. Det RSG har att pröva vid ansökan är enbart om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. RSG tar inget ansvar för pris, avtalsperiod eller övriga avtalsvillkor i de avtal som fastighetsägare väljer att teckna med annan utförare.
Läs mer i ansökningsblanketten Ansökan om sotning/rengöring av annan utförare.pdf