Linde Gas, Luftgasfabriken

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

På anläggningen tillverkas syrgas, kvävgas, argon samt koldioxid som är en restprodukt från Akzo Nobel. De producerade gaserna levereras till omgivande industrier samt lagerhålls i cisterner. Leveranser sker med bil och järnväg till andra kunder.

Lokalisering

Verksamheten ligger på adressen Hamnvägen 1-3, 444 31 Stenungsund.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering av sker av följande produkter i stor omfattning:

Syrgas, kvävgas, argon och koldioxid. De gaser som hanteras på verksamheten är oxiderande, kvävande, hälsofarliga och brandfarliga.

Vad kan hända?

Gashanteringen innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa. Anläggningen är i kontinuerlig drift och övervakas ständigt av kunnig personal. Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor.  Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning.

All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.

Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet i enlighet med kommunens plan för räddningsinsatser.

Allmänheten vistas inte inom anläggningsområdet och ingen känslig bebyggelse finns i närheten.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Linde Gas
Hamnvägen 1
444 31 Stenungsund
Telefon: 0303-22 44 72