Nordic Storage AB

Depå Göteborg

Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier. Denna lagring och hantering sker i tankdepåer och bergrumsanläggningar i ett flertal hamnstäder i Sverige och Danmark. Den totala lagringskapaciteten uppgår till ca 1 miljon kubikmeter. Produkterna levereras vanligen in med fartyg och lastas ut till fartyg. Även överpumpning från/till andra cisterner i hamnen är möjlig via hamnens ledningssystem.

I Göteborg lagrar och hanterar bolaget petroleumprodukter i sådan omfattning att verksamheten berörs av Sevesolagstiftningen på den högre kravnivån och omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Säkerhetsrapport för depån har upprättats och lämnats in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utövar regelbundet tillsyn. Datum för senaste tillsynsbesök liksom uppgifter om tillsynen kan erhållas från Länsstyrelsen.

Farliga ämnen och risker vid hantering

I verksamheterna kan följande ämnen hanteras:

  • Petroleumprodukter  - Brandfarligt, hälsoskadligt, miljöfarligt.

Det är främst vid lossning och lastning av produkter som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Risken för olyckor under den tid som produkterna lagras i cistern eller bergrum bedöms att vara liten.

Vid ett utsläpp kan förorening av mark och/eller vatten ske. Djur- och växtliv i närområdet kan på kort sikt påverkas negativt. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen.

Åtgärder och varning vid en olycka

Om någonting ändå skulle gå fel finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem samt brandbekämpningsutrustning. Nordic Storage har skyldighet att upprätthålla erforderliga rutiner samt att larma räddningstjänst vid allvarliga olyckshändelser. Både Nordic Storages och räddningstjänstens personal övar regelbundet, både enskilt och tillsammans, på att hantera de situationer som kan tänkas uppstå med syfte att begränsa följderna så mycket som möjligt.

Alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten skall följas vid en olyckshändelse.

Vid ett eventuellt utsläpp till mark eller vatten väntas miljö, men inte människors hälsa påverkas. Spridning förhindras och påverkat område saneras och under detta arbete kan framkomligheten vara begränsad.

En eventuell brand kan utsätta människor för skadlig rök varför människor kan komma att uppmanas att stanna inomhus med stängda dörrar och fönster via VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).

Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt eller buller.

Vid händelser som kan tänkas ge upphov till frågor från allmänheten kommer Nordic Storage att lämna information till Göteborgs kommun eftersom det inte är säkert att allmänheten vet vilken verksamhet som är inblandad i det som inträffat.

Förebyggande åtgärder

Cisterner och rörledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras regelbundet. Berörd personal genomgår regelbunden utbildning i miljö-, brand- och säkerhetsrisker. Depåområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Nordic Storage avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats.

Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området.

Mer information

Nordic Storage AB, Depå Göteborg

Ryavägen 3 418 34 Göteborg

Telefon: 031-53 45 00

E-post info@nordicstorage.se

Hemsida www.nordicstorage.se