Nordic Storage AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Nordic Storage AB bedriver lagring och hantering av flytande bulkprodukter, främst petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier. Denna lagring och hantering sker i tankdepåer och bergrumsanläggningar i ett flertal hamnstäder i Sverige och Danmark. Den totala lagringskapaciteten uppgår till ca 1 miljon kubikmeter. Produkterna levereras vanligen in med fartyg och lastas ut till fartyg. Även överpumpning från/till andra cisterner i hamnen är möjlig via hamnens ledningssystem.

Lokalisering

Aktuell lagring av petroleumprodukter sker i Skarvikshamnen.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

  • Petroleumprodukter  - Brandfarligt, hälsoskadligt, miljöfarligt.

Vad kan hända?

Det är främst vid lossning och lastning av produkter som det finns risk för olyckor och då främst utsläpp av produkt. Risken för olyckor under den tid som produkterna lagras i cistern eller bergrum bedöms att vara liten.

Vid ett eventuellt utsläpp till mark eller vatten väntas miljö, men inte människors hälsa påverkas. Spridning förhindras och påverkat område saneras och under detta arbete kan framkomligheten vara begränsad. Vid större brand kan rök och lukt ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. Även om större olyckor är sällsynta, kan mindre störningar och incidenter leda till viss påverkan på omgivningen, såsom lukt eller buller.

Om någonting skulle gå fel finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med varnings- och nödsystem samt brandbekämpningsutrustning. Både Nordic Storages och räddningstjänstens personal övar regelbundet, både enskilt och tillsammans, på att hantera de situationer som kan tänkas uppstå med syfte att begränsa följderna så mycket som möjligt.

Vid händelser som kan tänkas ge upphov till frågor från allmänheten kommer Nordic Storage att lämna information till Göteborgs kommun eftersom det inte är säkert att allmänheten vet vilken verksamhet som är inblandad i det som inträffat.

Cisterner och rörledningssystem kontrolleras enligt gällande bestämmelser och verksamheten analyseras och inspekteras regelbundet. Berörd personal genomgår regelbunden utbildning i miljö-, brand- och säkerhetsrisker. Depåområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand. Utöver den kommunala räddningstjänsten har Nordic Storage avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats (SMC).

Allmänheten får inte vistas inom oljehamnsområdet och känslig bebyggelse finns inte i nära anslutning till området.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Nordic Storage AB, Depå Göteborg
Ryavägen 3 418 34 Göteborg
Telefon: 031-53 45 00
E-post info@nordicstorage.se