Gårdshävarutredningen

Utredningen redogör för det som låg till grund för beslutet att ta gårdshävaren ur drift. Den beskriver också RSG:s syn på ansvarsfördelningen mellan samhälle och enskild avseende utrymning.

I juni 2017 togs gårdshävaren ur drift. Den var en sedan länge ifrågasatt lösning, med vars hjälp RSG skulle utrymma boende på höjder över 12 meter, när det inte fanns förutsättningar att använda maskinstegen. Detta var främst aktuellt på innergårdar i äldre delar av centrala Göteborg.

Ett år senare, presenterade RSG Gårdshävarutredningen Ansvarsfördelning samhälle/enskild -  utrymningsproblematik och gårdshävare(PDF) I framtagandet av utredningen deltog flera personer med olika bakgrund och kompetens.

Det gjorde det möjligt att ur olika perspektiv belysa de många utmaningarna som sammantaget bidrog till att utrymningslösningen inte fungerade. Avsikten är att på ett nyanserat sätt beskriva komplexiteten som är kopplad till gårdshävaren. Fördjupade kunskaper och insikter kan bidra till samsyn kring varför RSG varken kan eller ska utgöra alternativ utrymningsväg, då det saknas förutsättningar för användning av den ordinarie stegutrustningen.

Bilagor