International färg AB

International Färgs fabrik ligger i Äspereds industriområde i Gunnilse. Företaget som ingår i Akzonobelkoncernen tillverkar främst lösningsmedelsbaserade rostskyddsfärger och brandskyddsfärger. Här sker mottagning och lagring av råvaror och färdigvaror, uppvägning och satsning av råvaror, tappning i burkar och utlastning av färdigvaror. Anläggningen är i drift mellan kl. 06-23 måndag-fredag.

Risker vid hantering

I verksamheten hanteras bl a brandfarliga lösningsmedel som petroleumprodukter, alkoholer, ketoner och etrar.

De största riskerna som identifierats och analyserats är en storbrand i tankanläggningen eller i färdigvarulagret genom antändning av spill samt en gasolycka genom antändning av gasol (gasol används som stödbränsle i en reningsanläggning för flyktiga lösningsmedel). Vid en storbrand kan skadlig påverkan för människor i en radie av max 200 meter från brandkällan antas. Det är inte troligt att gränsvärdena enligt miljö-kvalitetsnormerna kommer att överskridas.

Förebyggande åtgärder

International Färg följer gällande regelverk och en mängd åtgärder för att hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka har vidtagits. Anläggningen som är inhägnad övervakas dygnet runt. Det finns en väl utbyggd nödlägesorganisation med egen industribrandkår, olika larmsystem, inspektionssystem, sprinklersystem, branddörrar, invallningar, övningar och utbildning av personal samt rutiner för nödlägen. Brandlarmet är automatiskt och går direkt till räddningstjänsten med vilka det för övrigt sker samarbete och samövningar. Ytterligare finns motorventiler som innestänger dag, spillvatten samt släckvatten i mängder upp till 2,5 miljoner liter på området.

International Färgs nödlägesorganisation har till uppgift att påbörja räddningsinsatsen, identifiera omfattningen av olyckan, bekämpa, begränsa utsläpp till luft och vatten, utrymma och evakuera samt samverka med räddningstjänsten. Vid ledningsplatsen som valts av räddningstjänsten sker planeringen av räddningsinsatsen, bedömning av riskområde, avspärrning, samverkan, dokumentation, kontakt med media med mera. Räddningschefens stab upprättas samtidigt på Gårda brandstation. Staben arbetar med analys, personalplanering, underhåll och informationshantering.

Allmänheten varnas och informeras vid en allvarlig olycka

Om allmänheten behöver varnas tar Räddningsledaren beslut om att gå ut med Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vid ett VMA ska allmänheten gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på riksradion, P4 eller SVT.

Datum för senaste tillsynsbesöket var den 9 december 2021

Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarar för tillsyn enligt sevesolagstiftningen.

E-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Telefonnummer 010-224 4000

Hemsida www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Ytterligare information

kan fås av miljöchef

International Färg AB
031-92 85 00
Holmedalen 3
424 57 Gunnilse