International färg AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Företaget som ingår i Akzonobelkoncernen tillverkar främst lösningsmedelsbaserade rostskyddsfärger och brandskyddsfärger. Här sker mottagning och lagring av råvaror och färdigvaror, uppvägning och satsning av råvaror, tappning i burkar och utlastning av färdigvaror.

Lokalisering

International Färgs fabrik ligger i Äspereds industriområde i Gunnilse. 

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:
Brandfarliga lösningsmedel som petroleumprodukter, alkoholer, ketoner och etrar.

Vad kan hända?

De största riskerna som identifierats och analyserats är en storbrand i tankanläggningen eller i färdigvarulagret genom antändning av spill samt en gasolycka genom antändning av gasol. Vid en storbrand kan skadlig påverkan för människor i en radie av max 200 meter från brandkällan antas. Det är inte troligt att gränsvärdena enligt miljö-kvalitetsnormerna kommer att överskridas.

International Färg följer gällande regelverk och åtgärder för att hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka har vidtagits. Anläggningen som är inhägnad övervakas dygnet runt. Det finns en nödlägesorganisation med egen industribrandkår, olika larmsystem, inspektionssystem, sprinklersystem, branddörrar, invallningar, övningar och utbildning av personal samt rutiner för nödlägen. Brandlarmet är automatiskt och går direkt till räddningstjänsten med vilka det för övrigt sker samarbete och samövningar. Ytterligare finns motorventiler som innestänger dag-, spill- samt släckvatten i mängder upp till 2,5 miljoner liter på området.

International Färgs nödlägesorganisation har till uppgift att påbörja räddningsinsatsen, identifiera omfattningen av olyckan, bekämpa, begränsa utsläpp till luft och vatten, utrymma och evakuera samt samverka med räddningstjänsten.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

International Färg AB
031-92 85 00
Holmedalen 3
424 57 Gunnilse

Be om att få prata med Miljöchef.