Nouryon Functional Chemicals AB

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Nouryon i Stenungsund har 470 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad, administration och produktion. Av eten, syrgas och ammoniak tillverkar Nouryon etenoxid, tensider och aminer. Slutprodukterna används bland annat som tillsatser i tvätt- och rengöringsmedel.

Lokalisering

Verksamheten är lokaliserad vid Uddevallavägen i Stenungsund.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering av sker av följande produkter i stor omfattning:

Nouryon i Stenungsund är en gemensam site för Nouryons tensid- och etylenaminverksamheter.

Tensidverksamheten tillverkar ytaktiva ämnen. Tensiderna används som komponenter i olika typer av applikationer som: tvätt- och rengöringsmedel, kosmetik, färg och byggadditiv, avfettning, flotation, asfalt, viskosframställning och djurfoder.

Etylenaminverksamheten producerar etenoxid, glykoler, etanol- och etylenaminer.  Etenoxid används internt som råvara till ytaktiva ämnen, för tillverkning av etanol- och etylenaminer eller framställning av cellulosaderivat. Glykoler används bland annat som kylarvätska eller lösningsmedel. Aminer används t ex inom applikationer som: tvättmedel och rengöringsmedel, polymerer, målarfärg, pappersmassa, läkemedel, asfalt och katalysatorer

Nouryon i Stenungsund hanterar och lagrar en mängd olika kemikalier. Många av dem är harmlösa eller har begränsade effekter på hälsa och miljö medan andra har farliga effekter.

Vad kan hända?

Olycksscenarier utgör ett brett spektrum från små till mycket stora haverier och utsläpp samt ett brett spektrum av arbetsrisker som fallrisker, trafikrisker och andra riskfyllda arbetsmoment. Dessa scenarier har tagits från riskanalyser och sammanfattas i enklare händelser.

Brand/explosion efter ett utsläpp som omfattar en eller flera av de brandfarliga produkterna. I produktionsarean lossas och lastas extremt brandfarliga ämnen. Dessa ämnen transporteras till och från fabriken. De förvaras i stora mängder och förbrukas kontinuerlig i de olika tillverkningsprocesserna. Under hantering av eten, etenoxid, propenoxid, eller metylklorid skulle problem kunna dyka upp som kan skapa ett utsläpp till atmosfären. Utsläppet kan antändas om ett läckage samt hög temperatur skulle förekomma samtidigt. Detta kan även resultera i en stor brand eller en explosion.

Inne på själva arbetsplatserna kan en brand med efterföljande explosion innebära livsfara, men utanför grindarna är risken liten.

Etenoxid i gasfas kan sönderfalla explosivt i frånvaro av luft vid specifik temperatur.

Utflöde av giftig gas: ammoniak lossas från fartyg till en stor ammoniakcistern där ammoniaken lagras i vätskefas vid -33°C (ammoniak är en gas vid rumstemperatur och atmosfärstryck. Under lossning, förvaring eller förbrukning av ammoniak skulle problem kunna dyka upp som kan skapa ett stort ammoniakutsläpp till atmosfären. Flera faktorer avgör hur allvarligt ett gasutsläpp kan bli. Spridningen beror på till exempel vindriktningen, terrängens utseende och vädret. Om brandfarlig gas kommer ut är brand- och explosionsfaran stor.

Vid utsläpp av giftig gas, till exempel klor eller ammoniak, är hälsorisken störst. Den personal som dagligen arbetar med hanteringen inom industrin är både specialutbildad och skyddsutrustad för att snabbt ingripa mot ett gasläckage. Skulle gas komma lös utanför industriområdena finns en kommunal lednings- och informationsplan för hur räddningsarbetet ska bedrivas och för hur allmänheten ska varnas och hjälpas. Dessutom finns insatsplaner på industriobjekten och varje industri har även särskilda nödlägesplaner.

Nouryon arbetar kontinuerligt med att identifiera risker och att göra lämpliga riskreducerande åtgärder. Dessa kan vara av förebyggande eller begränsade karaktär.

Nouryon jobbar aktivt med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att se till att det finns lämplig brandbekämpningsutrustning och kompetent personal. Anläggningarna är bemannade dygnet runt och det finns detektorer för att upptäcka bränder och gasutsläpp, anordningar för att omedelbart stoppa eventuella utsläpp, sprinklersystemet, brandvattenkanoner, skum, m.m. samt lämpliga kontroller och periodiska övningar.

Som förberedelse för en eventuell nödsituation, har Nouryon interna planer för räddningsinsatser.  Nödlägesplanens syfte är att förbereda förutsättningar för att snabbt avgränsa, ingripa och vidta åtgärder i samband med en olycka.

Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans och kustbevakning.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Nouryon Functional Chemicals AB

444 85 Stenungsund

Kontaktperson

Anncharlott Enberg – HSE Chef
Anncharlott.enberg@nouryon.com
Telefon: 0303-850 00