Bild för länk -

Samverkan för ett tryggare och brandsäkrare samhälle

Under 2023 instiftades en ny lag som innebär att kommunen får ett större ansvar för att samordna det brottsförebyggande arbetet. Under året har en rad aktiviteter genomförts för att förbereda och stärka kommunerna där Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG; har varit delaktig.

RSG har som mål att stärka arbetet som aktiv samverkanspart. I november hölls en samverkansutbildning på Gårda och där deltog verksamhetsledarna Zandra Feldte och Martin Westers från RSG. De båda har sedan länge representerat RSG i ett lokalt samverkansforum.

Martin, berätta om ditt uppdrag och hur ni samverkar?

Jag arbetar på Frölunda brandstation som Verksamhetsledare och är RSG:s representant i EST som står för Effektiv samordning för trygghet.  I EST samverkar bland annat socialtjänst, bostadsbolag och polis.

 – Vi skapar och utgår från en gemensam lägesbild och därmed kan våra aktiviteter samordnas och effektiviseras. Det finns så många vinster när vi samverkar, vilket skapar tillit till oss som samhällsaktörer.

Vad har ni arbetat med i EST under 2023?

Lägesbilden identifierade att flera barn har en destruktiv bild av samhället och att flera är i riskzonen för att rekryteras in i gängkriminalitet. Detta innebar att vi startade en särskild satsning att polis och räddningstjänst regelbundet besökte fritidsgården Linden. - I dialog har vi lärt känna barnen och kan påverka dem i att utveckla positiva normer och bild av räddningstjänsten, berättar Martin.

Några goda exempel som ett resultat av EST-samverkan är de förbättrade kontaktvägarna till bostadsbolagens bovärdar gällande framkomlighet och fria brandvägar och att de har blivit mycket bättre på att hålla trapphusen rena från brännbart material och att kontaktuppgifterna i trapphusen är uppdaterade. Frölundas operativa styrkor har även fått tillgång till fastigheter att öva på att bryta säkerhetsdörrar och öva inför vindsbränder i tomma flerbostadshus.

Samverkan ger inte bara vinster i det förebyggande och förberedande skedet utan även efter insats. Martin berättar att när de varit på brand i lägenhet hos en äldre, särskilt riskutsatt person så ringde styrkeledaren till bostadsbolagets bovärdar. - Det var en härlig känsla att lämna över omsorgen om personen till bovärdarna

Vilka vinster och utmaningar ser du?

-Det finns många goda krafter som vi kan samarbeta med för att skapa ett tryggt samhälle. Efter meningsfulla möten med invånare och samverkansparter så inträffar en go känsla av stolthet. Utmaningen kan vara att det behövs mod för att gå utanför sin komfortzon och träffa invånarna. Men det relationsskapande arbete är också insatsförberedande i och med att det är svårare att jäklas med någon om man har en relation.

Zandra, berätta om ditt uppdrag och hur ni samverkar?

Jag arbetar på Angereds brandstation som Verksamhetsledare och är RSG:s representant i Trygghetsforum Nordost där jag samverkar med bostadsbolagen, socialförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, skola och Förskoleförvaltningen.

Vad har ni arbetat med i EST under 2023?

Vår samverkan bygger också på en gemensam lägesbild och har bland annat fokuserat på att förebygga och hantera fordonsbränder. Det har inneburit att vi hade kontinuerliga möten varje vecka med bostadsbolagen och polisen som resulterade i en rad åtgärder som byggde på snabba beslut om åtgärder gällande parkeringsplatser, trasiga grindar till parkeringshus och en rutin att varje gång RSG åker på bilbränder så kontaktas bostadsbolaget med information om registreringsnummer. Inom kort tid har de ombesörjt att bilen har fraktats bort, vilket är trygghetsskapande och uppmuntrar inte till fler bilbränder.  

Under året hade vi akut social oro på en skola och då fokuserade alla på att stötta skolan. Detta innebar väldigt värdefulla möten som skapades mellan brandmännen och ungdomarna. Utvärderingen visade att vår personal lyckades nå ungdomarna på ett sätt som de andra samhällsaktörer hade svårt göra.

Vi har även varit delaktiga i Trygghetsvandringar i bostadsområden på distriktet som bidragit till en ökad brandsäkerhet i och omkring flerbostadshus.

Vilka vister och utmaningar ser du?

Kontakterna som skapats är bra att ha och vi blir snabbfotade. Det gynnar oss både förebyggande och operativt att ha detta kontaktnät. Exempelvis om en bom är trasig så är det snabbt åtgärdat av bostadsbolagen som också har gett oss lokaler för kall rökdykning. Utmaningen är att ofta är behoven akuta och samhället ska agera snabbfotat men RSG har ett behov av att planera i god tid. Det kan krocka ibland och vi behöver bli mer snabba i responsen.

Jag ser också att RSG behöver fokusera mer på det främjande och träffa ungdomar i ett positivt sammanhang. Det behöver inte bara vara när det har hänt något som de träffar oss. Då behöver vi avsätta den tiden för att skapa relationer i det lugna läget så får vi en bättre skadeplats och bättre förutsättningar att genomföra effektivare räddningsinsatser.

Bilden till vänster; Zandra, verksamhetsledare på Angereds brandstation håller en utbildning  i förebyggande brandskydd för en förening i Lövgärdet.

Bilden till höger; Brandstyrkan från Frölunda brandstation på trygghetsskapande besök på en förskola efter samverkan med Göteborgs stads Förskoleförvaltningen gällande upprepat anlagda bränder i dess närområde.