Egenkontroll, rutiner och fasta installationer

För att skyddsarbetet ska bli en naturlig del i verksamheten är egenkontroll nödvändig. Egenkontrollen är ett sätt att anpassa, effektivisera och följa upp brandskyddet. Metoden bygger på att ansvar och arbetsuppgifter förs ut till medarbetare. Anställda ska också på ett naturligt och självmant sätt göra allt de kan för att rätta till brister i brandskyddet.

Med hjälp av den tekniska brandskyddsbeskrivningen, ritningar och instruktioner, ska den som kontrollerar veta vad och hur kontrollerna ska genomföras och eventuella brister åtgärdas.Även organisatoriska brandskyddsåtgärder, som till exempel utbildningsbehov, ska kontrolleras.

Hjälpmedel

Enklast är att kontrollera brandskyddsåtgärden med hjälp av en checklista. Listan beskriver brandskyddsåtgärden, varför den finns, var den är placerad och hur den ska kontrolleras. Efter kontrollen redovisas vem som åtgärdat och återrapporterat. Ett bra hjälpmedel kan vara en beskrivning av byggnaden, exempelvis en kopia av utrymningsplanen, där kontrollpunkterna är markerade som t.ex. * Bd1, branddörr 1,     * Hbs1, handbrandsläckare 1,     osv.

Förslag till checklistor hittar du längst ner på sidan.

Kontroll av brandskyddsåtgärder

Att man kontrollerar sina brandskyddsåtgärder som ex. utrymningsvägar kan visa sig vara mycket värda för att minska konsekvenserna vid en brand.

Den teknik som man har för sitt brandskydd kan sluta fungera utan att någon direkt har skadat den. Brandsektioneringsdörrar, rökluckor eller larm måste därför kontrolleras med jämna mellanrum för att man ska vara säker på att det fungerar.

Uppföljning

Skriv en rapport efter kontrollerna. Rapporten är sedan underlag vid redovisning och uppföljning av SBA arbetet.

Det är viktigt att de brister som upptäcks rapporteras internt, så att verksamheten kan dra lärdom och vidta åtgärder som förhindrar bristerna uppstår igen.

När man inför egenkontroll kan det vara svårt att veta hur ofta det är motiverat att göra kontrollronder. Det är viktigt att man i början avsätter ordentligt med tid och att kontrollerna planeras så att man ser över allt.