Ny strategi för brandskydd i bostad

Den senaste forskningen visar att det sker cirka 24 000 bostadsbränder i Sverige årligen och till ungefär 6 000 av dessa larmas räddningstjänsten i Sverige.

Ur vår personaltidning Brandscoopet.

Räddningstjänsterna i Sveriges operativa utryckningsarbete är viktigt och beräknas rädda cirka ett liv varje vecka. Ändå är det i Sverige mellan 80–90 personer som omkommer i bostadsbrän­der varje år och omkring tre gånger fler som skadas. Vi ser att hög ålder och social utsatthet ökar risken att skadas eller omkomma till följd av brand.

Därför måste det förebyggande arbetet bli mer gränsöverskridande på såväl kommunal, regional som natio­nell nivå. Räddningstjänsten Storgöteborgs, RSG:s, vision är, likt MSB:s nationella vision, att ing­en ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. För att närma oss visionen ska vi ar­beta tillsammans med aktörer i samhället som har förmågan att vara med och påverka. Exempel på aktörer kan vara ägare och förvaltare av fastigheter, hem­tjänst, socialtjänst samt MSB och Brandskyddsföreningen. Inriktningen är att koppla forsk­ning, lokal statistik och erfaren­het till de aktiviteter vi väljer att utföra.

RSG:s nya strategi

På Räddningstjänsten Storgöteborg har vi beslutat om en ny strategi för vårt arbete med att minska antalet bostadsbränder och konsekven­ser av bostadsbränder. Det innebär bland annat samordning och kvalitetssäk­ring, att befintliga aktiviteter struktureras och utvecklas och att åtgärder riktas mot målgrup­per och geografiska områden som ofta drabbas.

Josefin Hy­bring på Myndighetsavdelningen har det övergripan­de samordningsansvaret för brandskydd i bostad. Arbetet med strategin är igång och dess organisation hål­ler på att implementeras. Samt­liga funktioner i organisationen är tillsatta och tillsammans ska vi nu fortsätta vårt arbete med brandskydd i bostad.