Anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Storgöteborgs officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden som anslag/bevis från justerade protokoll, kungörelser om förbundsfullmäktiges sammanträde samt kungörelser om samråd.

Anslag/bevis

Vid varje sammanträde skrivs ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på Räddningstjänsten Storgöteborg officiella anslagstavla.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen 2024-05-17 §§ 31-39

Varför ska ett protokoll anslås? 

Anslag/bevis är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag protokollet anslås. Överklaga beslut

Kungörelser

En kungörelse är ett tillkännagivande som är ett offentligt meddelande till allmänheten. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Här publiceras kungörelser om tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas på förbundsfullmäktiges kommande sammanträde. Kungörelser om samråd publiceras också här.