Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är en form av tillsyn som innebär kontroll av den tekniska statusen av eldstäder och imkanaler i storkök (gäller inte imkanaler i bostäder) och utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg i kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille.

I kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn utförs brandskyddskontrollerna på entreprenad.  Se vilket sotningsdistrikt din fastighet tillhör. 

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister på anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Om brister, som innebär fara för annan olyckshändelse än en brand, upptäcks vid kontrollen ska den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om detta.

Brandskyddskontrollen innefattar

  • Eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.
  • Imkanaler från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt till kanalen monterade delar så som fläkt, avskiljare och spjäll (gäller inte imkanaler i bostäder).
  • Kontrollen ska huvudsakligen utföras okulärt, men vid misstanke om felaktigheter, som inte kan fastställas okulärt, kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.
  • Exempel på utökad kontroll kan vara täthetsprovning, mätning av rökgas eller yttemperatur.
  • Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

Detta kontrolleras vid brandskyddskontroll

  • Sotbildning och beläggningar.
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
  • Temperatur.
  • Tryckförhållanden.
  • Drift och skötsel.

Hur ofta ska min anläggning kontrolleras?

Detta bestäms av MSB som utfärdar föreskrifter om hur ofta en anläggning ska kontrolleras. Det kan du läsa här: Utdrag ur MSBFS 2014:6, frister för brandskyddskontroll (PDF)

En anläggning som inte längre används behöver inte brandskyddskontrolleras. Om anläggningen åter ska användas ska brandskyddskontroll göras innan den används igen. 

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras genom kommunens försorg och av behörig brandskyddskontrollant. Räddningstjänsten Storgöteborg utför brandskyddskontrollen med egen personal (i kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn utförs brandskyddskontrollerna på entreprenad).

Hela föreskriften:MSBFS 2014:6 (PDF)

Vad kostar det?

Taxa för brandskyddskontroll 2024 i kommunerna Göteborg Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille (PDF)

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2024 Lilla Edets kommun.pdf

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2024 Stenungsunds kommun.pdf

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2024 Tjörns kommun.pdf

Frågor och svar

Varför sotar och brandskyddskontrollerar ni inte samtidigt?
Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten och har olika frister för utförande. Sotaren ansvarar för sotningen/rengöringen och utförs av kommunens tilldelade sotningsföretag. Brandskyddskontrollen utförs av RSG:s personal i kommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille

Sotningen är den löpande rengöringen av anläggningen. (Man kan jämföra sotningen med servicen på en bil).
Brandskyddskontrollen är kontroll av hela anläggningen ur brandskyddssynpunkt. Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister på anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Denna kontroll görs mer sällan än sotningen/rengöringen. (Man kan jämföra brandskyddskontrollen med besiktning av bilen).

Ska jag förbereda något inför besöket?
Ja, brandskyddskontrollanten måste ha tillgång till eldstaden och skorstenen i hela dess längd. Förbered gärna genom att öppna garderober, schakt och ev. lucka till vind. Brandskyddskontrollanten måste också komma upp på taket för att kontrollera skorstenen invändigt. Lägg gärna fram stegen och kontrollera så att taksäkerheten är godkänd.

Kan jag sota själv?
Fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten, men ansökan om detta måste först göras hos RSG. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och räddningstjänsten prövar den sökandes lämplighet. Blankett för ansökan om egensotning (PDF)

Hur ofta kontrolleras min lokaleldstad?
Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll är eldning i mindre omfattning definierat såsom eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 1 m³ ved.

Formel för en ungefärlig beräkning är:
 52 veckor med en eldningscykel per vecka multiplicerat med 3 kg ved per timme multiplicerat med 3 timmar per eldningscykel dividerat med normalvikten för normaltorkad ved per kubikmeter, cirka 470 kg per m³.

Då det i praktiken nästan är helt omöjligt för en kommun att kontrollera den exakt förbrukade mängden bränsle i en eldstad, har MSB uppfattningen att bedömningen därför inte alltid endast kan bygga på mängden förbrukat bränsle utan ibland även på övriga omständigheter i det enskilda fallet så som exempelvis risksituationen.

En god tumregel är dock, utslaget på hela eldningssäsongen:
Under 1 m³ kan ge 6-årsfrist.
Över 1,5 m³ ger alltid 3-årsfrist.
Däremellan kommer det att behöva göras bedömningar i det enskilda fallet.