Tillstånd för brandfarlig vara

Det krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara i större mängd än vad som anges i MSBFS 2013:3.

Det finns fyra kategorier av tillståndspliktiga varor. Dessa är brandfarliga gaser, brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler, brandfarliga vätskor med flampunkt högsta 60°C samt diesel och oljor med flampunkt högre än 60°C.

Hanterar du brandfarliga gaser och vätskor i flera verksamheter på olika platser, där de sammanlagda mängderna på samtliga platser uppnår tillståndspliktig mängd men varje separat verksamhet inte uppnår det, får du hantera de brandfarliga vätskorna och gaserna på varje plats utan tillstånd OM platserna är åtskilda på sådant sätt att de olika hanteringarna helt saknar påverkan på varandra.

Vad är tillståndspliktig mängd?

Har du större mängd än vad denna tabellen visar, krävs det tillstånd.

Faller någon av dina varor inom tillståndspliktig mängd, ska du ta med all brandfarlig vara i tillståndsansökan.

Tillstånd för brandfarlig vara behövs INTE för:

 • Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.
 • Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt är mindre än 30 kg.
 • Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus.
 • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst 50 ml.
 • Brandfarlig gas i rörledningssystem med högst 4 bar övertryck för flera förbrukare efter sista ventil i utgående ledning från mät- och reglerstation, produktions- eller lagringsanläggning fram till och med förbrukningsenheten.
 • Gaser som vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa har ett brännbarhetsområde i luft men som inte är antändbara i en blandning med luft vid en koncentration av 13 volymprocent eller lägre och har ett brännbarhetsområde i luft som är mindre än 12 procentenheter. 
 • Gaser som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 2 enligt CLP-förordningens bilaga VI.
 • Brandfarliga vätskor med en flampunkt högre än 35 °C som har erhållit negativa resultat vid provningen för underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i femte omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C som hanteras i lantbruksverksamhet.

Så söker du tillstånd

Blankett med bilagor skickas med post till

Räddningstjänsten Storgöteborg Box 5204 402 24 Göteborg

eller e-post raddningstjansten@rsgbg.se

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för ditt ärende.

Vad kostar det att söka tillstånd?

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När vi får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett. Är den det, skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Därefter meddelar vi ett beslut i ärendet inom tre månader.

Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid.

När vi har fattat beslut i ärendet meddelas det skriftligt.

I samband med ett beslut om tillstånd meddelar vi även de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan den får tas i drift. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka tid för avsyningen.

Överklagan

Räddningstjänsten Storgöteborgs beslut enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och inkomma till Räddningstjänsten senast tre veckor efter det att beslutet mottogs.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

 1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
 2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
 3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten prövar att överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickar vi det och övriga handlingar i ärendet vidare till Länsstyrelsen som ska avgöra frågan. Vi kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.