Vattenfall, Stenungsunds kraftverk

Verksamheten som bedrivs omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Beskrivning av verksamhet

Stenungsunds kraftverk planerades från början till att vara ett reservkraftverk. Efter att den första enheten togs i bruk 1959 användes kraftverket framförallt under 70-talet, medan det under 80- och större delen av 90-talet endast var i drift i begränsad omfattning.
Verksamheten har sedan 1995 även innefattat lagring av tjock- och lättolja för extern kunds räkning.
Anläggningen omfattar fyra bergrumsförlagda block, gasturbin, oljelager i berg, vattenbehandlingsanläggningar, kylvattenanläggning samt reningsutrustning för oljeblandat vatten.

Lokalisering

Verksamheten ligger vid Kraftverksvägen i Stenungsund.

Hanterade ämnen

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt den högre kravnivån då hantering sker av följande typ av ämne i stor omfattning:

I hamnen hanteras, förutom de ämnen som kringliggande industrier använder, oljor så som lättolja, WRD och tjockolja. Olja är en brandfarlig vätska som är hälsovådlig och kan orsaka stor miljöskada.

Vid kraftverket hanteras även Jet A-1 (flygfotogen) och levoxin. Produkten är brandfarlig och hälsovådlig att inandas. Levoxin används för att reducera syreinnehållet i kraftverkets processvatten. Kemikalien är en starkt frätande vätska som dessutom är giftig och brandfarlig.

Vad kan hända?

Lastning och lossning av olja i hamnen bedöms kunna ge de allvarligaste kemikalieolyckorna med konsekvenserna oljeförorening av havet och skador på personal i hamnen. Skadehändelser i samband med lagring av olja i bergrum bedöms inte kunna ge mer än lindriga skador på miljö eller personer.

Vattenfall ingår i det samverkansavtal som finns mellan de petrokemiska industrierna. I stora drag innebär avtalet att industrierna har tillgång till en industribrandkår. Vattenfalls personal genomgår en brandövning årligen. Övningar som genomförs är anpassade till verksamheten, bl. a genomförs övningar i handhavande av andningsapparat, handbrandsläckare samt släckning av kläder och sanering.
Katastrofövningar hålls ca vart tredje år. Vid katastrofövningen övas och testas Vattenfalls nödlägesplan. Räddningstjänsten Storgöteborg ska öva regelbundet med verksamheten. Externa resurser som polis, ambulans, kustbevakning, lots, sjöräddningen och bogserbåtar har också deltagit i övningar.

Vid ett utsläpp, i samband med lastning och lossning av olja, i hamnen kommer länsor att läggas ut för att på så sätt förhindra spridning. Oljan kommer att omhändertas av Kustbevakningens oljesaneringsfartyg.
För brandbekämpning i hamnen finns ett väl utbyggt och dimensionerat brandskydd. Stora vattenmängder kan påföras med vattenkanoner och ett skumtäcke läggas på pir, hav och fartyg.

Varning till allmänheten vid en olycka

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom verksamheten larmas Räddningstjänsten Storgöteborg. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), läs mer här: Seveso-anläggningar - Företag & Organisation - RSGBG.

Det är väldigt viktigt att du följer instruktioner från Räddningstjänsten Storgöteborg vid en eventuell olyckshändelse.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Information om genomförda tillsyner går att få genom att kontakta Länsstyrelsen Västra Götalands län på telefon 010-224 4000 eller  e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta företaget enligt följande kontaktuppgifter:

Stenungsunds Kraftverk
444 32 Stenungsund
Telefon: 0303-66152