Vad innebär kravet på skriftlig redogörelse

Räddningstjänsten Storgöteborg som har ansvar för tillsyn i Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Kungsbacka och Lerums kommun, står som mottagare av redogörelserna från detta geografiska område.

Viktig information kring hanteringen av skriftlig redogörelse

Enligt 2 kap. 3 § Lagen om skydd momt olyckor, LSO, ska en skriftlig redogörelse för brandskyddet upprättas för de byggnader och anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora. De som omfattas av kravet tydliggörs i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).

Historiskt har de verksamheter som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse haft en stor betydelse för vilka tillsynsområden som Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, fokuserat på.

Kravet på att lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet kommer, enligt förslaget i den statliga räddningstjänstutredning som presenterades 2018, att tas bort. Skulle detta under kommande år 2021, bli verklighet kommer RSG ändå fortsätta ha fokus på de byggnader eller anläggningar där risken för brand eller konsekvenserna av brand är stora.

RSG avvaktar de nya föreskrifterna för LSO som förväntas presenteras under 2021 och som då kommer beskriva hur räddningstjänsterna ska hantera de objekt som tidigare omfattades av lagkravet.

Du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare behöver inte längre kontakta RSG för inloggningsuppgifter för revidering av era befintliga eller nya objekt som omfattas av skriftlig redogörelse. Det viktiga är att ni fortsätter säkerställa att ett skäligt brandskydd bedrivs utifrån aktuell verksamhetsinriktning mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare.

 

Vilka verksamheter omfattas av kravet?

Skolor, hotell, restauranger, samlingslokaler och industrier är exempel på verksamheter som kan omfattas av kravet.

Vid fler frågor, kontakta Räddningstjänsten Storgöteborgs växel tele 031-335 2600