Mobil Street Food

Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB, har medgivit undantag från tillståndsplikt från och med år 2014 för Foodtrucks. Det innebär att en Foodtruck inte behöver söka tillstånd om gasolhanteringen understiger 60 liter. Kraven på hanteringen enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor – LBE ska dock fortfarande följas.

Streetfoodmat i pitabröd

Gasolhanteringen består vanligen av en fast monterad installation på ett fordon. Denna installation ska vara installerad av en ackrediterad installatör. Har någon annan installerat systemet eller om inga dokument finns som visar på en godkänd installation ska denna kontrolleras av en ackrediterad installatör.

Gasolinstallationen är en fast installation på en mobil verksamhet så läckage kan uppstå trots att kopplingar och gasolflaskor ska vara ordentligt fastsatta. Därför ska läckagetest göras regelbundet och är det mer än fem år sedan hela installationen kontrollerades, rekommenderar räddningstjänsten att en gasolprovning genomförs hos bilprovningen.

Då Foodtrucks-verksamheten inte längre är tillståndspliktig finns inget krav på att formellt utse en föreståndare och anmäla denna till räddningstjänsten. Det ska ändå fortfarande finnas tillräcklig kunskap hos den som hanterar brandfarlig vara.

Kommunen har tillsynsansvar över all hantering av brandfarlig vara, även den som inte är tillståndspliktig. Tillsynerna genomförs av Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det ska finnas minst en handbrandsläckare på minst sex kilo av typ ABC på fordonet. Handbrandsläckaren ska vara lätt tillgänglig och markerad med en väl synlig skylt.

Tänk på var din Foodtruck är placerad. Ställ inte din Foodtruck direkt intill fasader med fönster, vid friskluftsintag eller något annat utrymme där ett eventuellt läckage kan samlas.