NCC Industry AB, Tagene

Den aktuella täkten ligger inom Tagene industriområde, Hisings Kärra. Omkringliggande bebyggelse utgörs således huvudsakligen av industribyggnader.

Kort beskrivning av täktverksamheten

På fastigheten Kärra 28:14 m.fl. inom Göteborgs kommun, Västra Götalands län bedriver NCC Industry AB Tagene bergtäkt. Täktverksamheten startade redan 1946. Under årens lopp har täkten bedrivits av olika exploatörer. NCC har varit verksamhetsutövare sedan 2001. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA),

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: NCC Industry AB

Adress: Tagenevägen 42, 425 37 Hisings-Kärra

Telefon: 070-659 3842

Länk till NCC Industry AB Tagene