Seveso-anläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska verksamheten, enligt lag, informera allmänheten om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Här får du information om

 • Anläggningar inom RSG:s område som omfattas av Seveso-lagens (SFS 1999:381) högre och lägre kravnivå.
 • Verksamhetens information om hantering vid dessa anläggningar samt vilka tänkbara olyckor som kan inträffa.
 • Hur du blir varnad vid en olycka och hur du agerar vid ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).
 • EU har antagit Seveso III direktivet. Inom direktivet finns två olika kravnivåer. Läs mer om Seveso-lagstiftningen på  MSB:S hemsida om seveso.

Information om Sevesotillsyn och Sevesotillsynsbesök kan fås från Länsstyrelsen via mail vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Räddningstjänstens beredskap för brand och allvarlig kemikalieolycka

Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, har beredskap dygnet runt för att hantera larm om allvarliga olyckor. För de larm som gäller anläggningar med risk för allvarlig kemikalieolycka har Räddningstjänsten Storgöteborg särskilt utbildad personal med tillgång till utrustning med kapacitet att hantera större olyckor.

Räddningstjänsten är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand och utsläpp av farliga ämnen. Vid en större olycka sker alltid ett nära samarbete med den drabbade verksamhetens säkerhetsorganisation, Polisen, Ambulanssjukvården samt övriga myndigheter. Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster.

Enligt gällande lagstiftning är det anläggningsägarens ansvar att, utöver räddnings-tjänstens resurser, hålla med utrustning och ordna med beredskap på sådana verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga konsekvenser för människor eller miljö.

Ett sådant exempel är att som komplement till den kommunala räddningstjänstens resurser har de stora oljebolagen bildat Släckmedelscentralen SMC AB, SMC, och investerat i storskalig utrustning samt gjort avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall om beredskap och drift av SMC:s operativa verksamhet. Utöver ägarna har även andra företag tecknat samarbetsavtal med SMC. Mer information om SMC får du på Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutets (SPBI:s) hemsida.

Information vid en olycka

Vid en allvarlig olycka kan alltid behovet uppstå att instruera eller informera allmänheten kring eventuella restriktioner och faror till följd av olyckan.

 • Följ uppmaningar, anvisningar och order från räddningspersonal.
 • Var uppmärksam på information i radio, TV , Text-TV samt på webben.
 • Ta alltid information från räddningstjänsten på allvar!

När en allvarlig olycka hotar omgivningen kan allmänheten varnas via systemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Varnings- och informationsmeddelanden sänds via radio och TV och kan - men behöver ej - föregås av utomhuslarm. Exempel på sådan olycka kan vara giftig rök eller utsläpp av giftiga kemikalier.

Utomhussignalen består av en 7 sekunders lång ton följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen ska man:

 • Gå inomhus.
 • Lyssna på radion, främst Sverige Radio P4.
 • Stänga dörrar och fönster och om möjligt ventilation.
 • Inte gå ut förrän man hör signalen Faran över, en 30-40 s lång sammanhängande signal.

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten.

Planer för räddningsinsats

Som stöd för insatsen finns förberedda planer och instruktioner för räddningstjänstens personal. Både verksamheten och räddningstjänsten är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska genomföras.

Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det av ändrade förhållanden finns anledning att ändra planen. När planen upprättas samråder Räddningstjänsten Storgöteborg med berörd verksamhet. Allmänheten ska ha möjligheter att lämna synpunkter på planen.

Här kan du läsa Kommunal plan för räddningsinsats Del I - Allmän del .pdf

Ytterligare information om Räddningstjänsten Storgöteborgs organisation, resurser, rutiner, övningar och planer kan fås via växel 031-335 2600.

Övningar

Övningar sker ihop med verksamheten för att säkerställa att planerna fungerar och är ändamålsenliga. Övningar sker regelbundet med jämna mellanrum enligt verksamheternas och räddningstjänstens planering.